Nod prosiect CCAT yw cefnogi cymunedau arfordirol i ddeall y newid yn yr hinsawdd a sut i ymaddasu

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio’n uniongyrchol ar Fôr Iwerddon a’i gymunedau arfordirol. Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop sy’n ariannu’r prosiect hwn yn rhannol drwy Raglen Iwerddon Cymru a chynhelir y prosiect o 2019 i 2021. Bydd yn canolbwyntio ar gymunedau yng Ngogledd Dulyn yn Iwerddon a Sir Benfro yng Nghymru.

Mae Coleg Prifysgol Dulyn yn arwain y prosiect mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fingal a Choleg Prifysgol Cork yn Iwerddon, a Phrifysgol Caerdydd, Fforwm Arfordirol Sir Benfro a Phorthladd Aberdaugleddau yng Nghymru

Bydd CCAT yn edrych ar sut gall offer digidol helpu pobl i ymgyfarwyddo â newid e.e. defnyddio gemau rhyngweithiol ac adnoddau dysgu ar-lein i helpu plant a phobl ifanc i ddeall sut mae’r newid hinsoddol yn effeithio ar yr ardal leol. Bydd y prosiect hefyd yn cefnogi cymunedau i ddeall sut mae modd iddynt addasu i’r newid hinsoddol drwy weithdai a chynlluniau fel mapio’r newidiadau yn eu hardal a chynllunio i wneud eu cymunedau allu ymdopi’n well ag effeithiau’r newid hinsoddol.


Ymateb CCAT i CoVID-19

Mae prosiect CCAT yn amlinellu sut i gynyddu adnoddau er mwyn addasu i newid yng nghymunedau arfordirol Môr Iwerddon. Caiff hyn ei wneud drwy annog dinasyddion i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel amlinellu cyfranogol, gweithdai GeoGynllunio, clybiau GeoGemau ac adnoddau addysgu rhyngweithiol. O’r cychwyn cyntaf, mae’r prosiect wedi cynnwys cyfuniad o gyfarpar digidol ac nad yw’n ddigidol gyda chymysgedd o ryngweithio ar-lein ac wyneb yn wyneb er mwyn helpu cymunedau i addasu gyda’i gilydd.

Oherwydd pandemig COVID-19 a’r mesurau ymbellhau cymdeithasol a ddaeth yn ei sgîl yn y DU ac Iwerddon, mae’r prosiect wedi gorfod newid. Byddwn nawr yn manteisio’n llawn ar y cyfleoedd y mae cyfarpar digidol yn eu cynnig o ran ymgysylltu â dinasyddion gan ystyried eu manteision a’u hanfanteision, eu potensial a’u gwendidau. Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi symud ein holl weithgareddau ar-lein erbyn hyn. Fodd bynnag, efallai byddwn yn cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb yn y dyfodol os yn bosibl. Er enghraifft, bydd ein gweithdai GeoGynllunio yn cael eu cynnal yn gyfan gwbl ar-lein, bydd adnoddau addysgu’n cael eu hailddychmygu ac ar gael ar-lein, a bydd digwyddiadau cyfnewid gwybodaeth yn defnyddio platfformau digidol. Felly, bydd cynnyrch y prosiect ar gael i lawer mwy o bobl ac yn lleihau ein teithio a’n hôl-troed carbon, sy’n cyd-fynd ag eco-gôd y prosiect.

Rydym yn credu bod yr addasiad hwn yn cynnig cyfle euraidd i CCAT gynyddu ein dealltwriaeth, arbenigedd a phrofiad yn ein defnydd o dechnolegau digidol.

TWEETS by @ccatproject

We know you’re all really busy! So, our @CCAT event next month is being held over 3 short sessions 19-21 October, covering a range of topics #climatechange #coastaladaptation #resilience Register here 🡪 https://bit.ly/3kaxWub
#IrelandWales #Interreg #ERDF

Load More…