Argyfwng Addasu

Portrane

Heb os, newid yn yr hinsawdd yw her fwyaf y ganrif hon, gyda chanlyniadau i'n hecosystemau byd-eang, rhywogaethau ffawna a fflora, aneddiadau dynol ac economïau. Gellir gweld effeithiau newid yn yr hinsawdd eisoes ledled y byd ac maent yn debygol o gynyddu, gyda mwy o sychder, tanau gwyllt, tywydd poeth, stormydd, llifogydd, toddi iâ, codiad yn lefel y môr, asideiddio'r cefnforoedd, colli bioamrywiaeth a chynefinoedd [1; 2; 3].

Mae lefelau'r môr yn codi a llifogydd cysylltiedig yn risgiau sy'n fwyaf cyffredin yn gysylltiedig â chynhesu byd-eang. Mae astudiaethau wedi profi cysylltiad cryf rhwng crynodiad nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer, y tymheredd cymedrig byd-eang a lefel gymedrig y môr yn fyd-eang, gyda thystiolaeth yn dyddio'n ôl oddeutu 800 mil o flynyddoedd cyn y presennol (Ffig. 1.a a b) [4; 5; 6].

a)

b)

Ffigur 1: (a) Crynodiad CO2 mewn rhannau fesul miliwn (ppm) sy'n dyddio'n ôl 800 mil o flynyddoedd cyn y presennol (Ffynhonnell: UCSD, 2021); (b) Cydberthynas rhwng crynodiad CO2, tymheredd a lefel y môr sy'n dyddio'n ôl 400 mil o flynyddoedd cyn y presennol. Mae'r cylchoedd coch yn tynnu sylw at y cynnydd diweddar mewn allyriadau CO2 (Ffynhonnell: Englander, 2013).

Profwyd mai'r cynnydd sydyn mewn crynodiad nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer ers y chwyldro diwydiannol oedd prif achos y codiad diweddar yn y tymheredd cymedrig byd-eang ac, o ganlyniad, yn lefelau'r môr yn codi [1; 4; 6; 7]. Amcangyfrifir bod gweithgareddau dynol eisoes wedi achosi oddeutu 1.0°C o gynhesu byd-eang uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol, ac mae cynhesu byd-eang yn debygol o gyrraedd 1.5°C rhwng 2030 a 2052 os yw'n parhau i gynyddu ar y gyfradd gyfredol [2].

Mae consensws gwyddonol o'r angen i gyfyngu'r tymheredd cymedrig byd-eang o dan 2.0°C uwchlaw'r lefelau cyn-ddiwydiannol (y senario llinell sylfaen) er mwyn osgoi'r senario gwaethaf o ran newid yn yr hinsawdd, a dim ond os yw'r gwareiddiad dynol yn cyrraedd allyriadau sero-net erbyn 2010 neu’n gynharach [2] y gellir cyrraedd y targed hwn. Fodd bynnag, yn ôl Adroddiad Bwlch Allyriadau 2020 a gyhoeddwyd yn ddiweddar (8), mae'r byd yn dal i anelu at godiad tymheredd uwch na 3°C y ganrif hon - ymhell y tu hwnt i nodau Cytundeb Paris o gyfyngu cynhesu byd-eang i ymhell islaw 2°C a dilyn 1.5°C [9].

Os cyflawnir y targed mwyaf optimistaidd, mae disgwyl y bydd lefel y môr yn codi oddeutu 0.5 metr yn uwch na'r lefel gyfredol erbyn 2100 a rhwng 1 a 2 fetr erbyn 2300. Fel arall, os bydd y senario allyriadau busnes fel arfer yn parhau, gallai’r tymheredd cymedrig byd-eang fod yn uwch na'r senario llinell sylfaen yn 4.0°C erbyn 2100 gan arwain at godiad o fwy nag 1 metr yn lefel y môr erbyn 2100 a mwy na 5 metr erbyn 2300 [10] - Ffig. 2.

Ffigur 2: Rhagfynegiadau codiad cymedrig byd-eang yn lefel y môr IPCC (2019) i'r senario optimistaidd (mewn glas) ac i'r senario busnes fel arfer (mewn coch).

Mae'r codiad cymedrig byd-eang yn lefel y môr yn ganlyniad i doddi iâ cyfun ar y tir ac ehangiad thermol dŵr y môr wrth iddo gynhesu [10; 11]. Mae lefel cymedrig byd-eang y môr wedi codi tua 21-24 centimetr er 1880, gyda thua thraean o hyn yn digwydd yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yn unig [11]. O 2006–2015, cododd lefel cymedrig byd-eang y môr 3.6 milimetr y flwyddyn, h.y., 2.5 gwaith y gyfradd gyfartalog o 1.4 milimetr y flwyddyn a welwyd trwy gydol y rhan fwyaf o'r ugeinfed ganrif [11]. Mae codiad yn lefel y môr yn arwain at erydiad arfordirol, gorlifiadau, llifogydd storm, dyfroedd llanw yn tresmasu i aberoedd a systemau afonydd, halogi cronfeydd dŵr croyw a chnydau bwyd, colli traethau nythu, ynghyd â dadleoli iseldiroedd arfordirol a gwlyptiroedd [12].

Cysylltwyd cynhesu cefnfor â digwyddiadau tywydd eithafol gan fod tymereddau dŵr y môr yn cynyddu yn darparu mwy o egni i stormydd sy'n datblygu ar y môr, gan arwain at lai o seiclonau trofannol ond dwysach yn fyd-eang [12]. Y codiad graddol yn lefel y môr a ychwanegir at amlder cynyddol stormydd difrifol yw prif achosion erydiad arfordirol a llifogydd (10; 13; 14). O ystyried bod mwy na 600 miliwn o bobl (tua 10% o boblogaeth y byd) yn byw mewn ardaloedd arfordirol sydd lai na 10 metr uwchlaw lefel y môr [12; 15], bydd y bygythiadau hyn yn dod â chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd hanfodol i gymunedau arfordirol sy'n agored i niwed. Yn seiliedig ar ragamcanion lefel y môr ar gyfer 2050, bydd tir sy'n gartref i 300 miliwn o bobl ar hyn o bryd yn disgyn islaw uchder llifogydd arfordirol blynyddol ar gyfartaledd ac erbyn 2100, a gallai 200 miliwn o bobl eistedd yn barhaol o dan linell y llanw uchel [16]. Os rhagdybir ansefydlogrwydd llen iâ'r Antarctig, ystyrir bod tua 300 miliwn o bobl yn byw ar dir sydd mewn perygl ar hyn o bryd [16].

Gellir disgwyl effeithiau newid yn yr hinsawdd ar hyd arfordir Iwerddon, gwlad sydd â mwy na 7,000 km o draethlin a lle mae mwy na 50% o boblogaeth y wlad yn byw o fewn 15 km i'r morlin [13], wedi'i ganoli'n bennaf yn ninasoedd arfordirol Dulyn, Corc, Limerick a Galway [14]. Mae newidiadau yn hinsawdd Iwerddon yn unol â thueddiadau byd-eang lle mae'r tymheredd wedi cynyddu 0.8°C rhwng 1900 a 2011, cyfartaledd o 0.07°C fesul degawd dros y cyfnod hwn [14; 17].

Cynnydd yn lefel y môr, stormydd arfordirol a llifogydd yw'r risgiau mwyaf uniongyrchol ar sail genedlaethol [14]. Bydd lefelau'r môr yn codi, o'u cyfuno â chynnydd posibl yn lefelau stormydd a'r risg uwch o ymchwyddiadau storm, yn arwain at orlifo arfordirol ac erydiad traethau a chlogwyni, a diraddio ecosystemau arfordirol [14; 17; 18].

Mae arsylwadau lloeren yn dangos bod lefel y môr o amgylch Iwerddon wedi codi oddeutu 0.04–0.06 metr ers dechrau'r 1990au [18; 19], gydag astudiaethau'n nodi codiad cymedrig yn lefel y môr o oddeutu 1.7 mm y flwyddyn (o 1916 i 2012) [17]. Mae amcangyfrifon yn dangos bod oddeutu 350 km2 o dir ar hyd arfordir Iwerddon yn agored i godiad o 1 metr yn lefel y môr, gan gynyddu i 600 km2 i godiad yn lefel y môr o 3 metr [13; 14].2 to a sea level rise of 3 metres [13; 14].

Bydd cyfradd arafach o godiad yn lefel y môr yn galluogi mwy o gyfleoedd i addasu yn systemau dynol ac ecolegol ynysoedd bach, ardaloedd arfordirol isel a deltâu [2]. Fodd bynnag, hyd yn oed os bydd allyriadau yn dirywio yn unol ag amcanion Cytundeb Paris (9), bydd lefelau'r môr yn dal i godi rhwng 30 a 60 centimetr erbyn 2100 (10), am y rheswm hwn mae'n bwysig gweithredu ar unwaith o ran lliniaru ac addasu [15].

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn diffinio addasu fel “y broses o addasu i'r hinsawdd gwirioneddol neu ddisgwyliedig a'i effeithiau, er mwyn cymedroli niwed neu fanteisio ar gyfleoedd buddiol” [20]. Bydd moroedd yn codi a mwy o ymchwyddiadau storm yn sicr yn effeithio ar economïau trefol ac yn gorfodi cannoedd o filiynau o bobl mewn dinasoedd arfordirol o’u cartrefi, gydag amcangyfrif o gost o fwy na $1 triliwn bob blwyddyn erbyn 2050 [21]. Dywed y Comisiwn Byd-eang ar Addasu y gallai buddsoddi $1.8 triliwn yn fyd-eang mewn cynlluniau addasu hinsawdd dros y degawd nesaf gynhyrchu $7.1 triliwn yng nghyfanswm y buddion net. Mae Banc y Byd yn amcangyfrif y byddai buddsoddiad addasu ychwanegol o dri y cant ymlaen llaw mewn seilwaith gwydn yn cael ei wrthbwyso gan arbedion o hyd at bedair gwaith cost y golled a'r difrod a fyddai wedi digwydd heb y buddsoddiad hwnnw [21; 22].

O ystyried y ffeithiau a grybwyllwyd uchod, daw’n amlwg bod angen mesurau addasu ar frys a bydd gohirio mesurau o’r fath ond yn gwaethygu’r risgiau a osodir gan newid yn yr hinsawdd. Dylid ystyried datrysiadau ar sail natur (megis cadwraeth ac adfer ecosystemau naturiol) fel opsiwn addasu sylfaenol unwaith y bydd yn cysylltu dibenion addasu a lliniaru. Mae cyfranogiad cymunedau arfordirol yn hanfodol wrth gynorthwyo llywodraethau i ddod o hyd i'r opsiwn addasu gorau yn unol â'r realiti lleol mewn lleoedd y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt.

Literature cited:

1. NASEM/National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21852

2. IPCC. 2018 (a). Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

3. Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J.Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018: Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.Gomis, E. Lonnoy, T.Maycock, M.Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Available at: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/

4. Hansen, J., Sato, M., Russell, G., Kharecha, P. 2013. Climate sensitivity, sea level and atmospheric carbon dioxide. Phil Trans R Soc A 371: 20120294. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0294

5. Englander, J. 2021. Chart of 420,000 year history: temperature, CO2, sea level. Available at:  https://johnenglander.net/chart-of-420000-year-history-temperature-co2-sea-level/.

6. UCSD. 2021. The Keeling Curve. Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego. Available at: https://keelingcurve.ucsd.edu/. Accessed on: 04 January 2021.

7. Keeling, C. 1960. The Concentration and Isotopic Abundances of Carbon Dioxide in the Atmosphere. Tellus: Vol. 12, Issue 2. p.200-203. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1960.tb01300.x

8. UNEP/United Nations Environment Programme. 2020. Emissions Gap Report 2020. Nairobi. 128p. Available at: https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2020/

9. UN/United Nations, 2015. Paris Agreement. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

10. IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer (eds.)]. In press. https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf

11. Lindsey, R. 2020. Climate Change: Global Sea Level. NOAA Climate.gov Available at: <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> Accessed on: 17 December 2020.

12. UN/United Nations. 2017 The Ocean Conference fact Sheet. Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf

13. DEVOY, R.J.N., 2008. Coastal vulnerability and the implications of sea-level rise for Ireland. Journal of Coastal Research 24(2), 325–341. West Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208. DOI: 10.2112/07A-0007.1

14. Flood, S., Paterson, S., O’Connor, E., O’Dwyer, B., Whyte, H., Le Tissier, M., Gault, J. 2020. National Risk Assessment of Impacts of Climate Change: Bridging the Gap to Adaptation Action. EPA Research Report (2016-CCRP-MS.39). 78p. Available at: https://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/research346.html

15. Bassetti, F. 2020. Preparing for Rising Sea Levels. Foresight CMCC. Available at: https://www.climateforesight.eu/cities-coasts/preparing-for-rising-sea-levels/

16. Kulp, S.A., and Strauss, B.H. 2019. New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding. Nature Communications: 10, 4844. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-019-12808-z

17. Dwyer, N., 2012. The Status of Ireland’s Climate, 2012. Environmental Protection Agency, Johnstown Castle, Ireland. Available online: http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/CCRP26%20-%20Status%20of%20Ireland%27s%20Climate%202012.pdf

18. Flood, S. and Sweeney, J., 2012. Quantifying impacts of potential sea-level rise scenarios on Irish coastal cities. In Otto-Zimmermann, K. (ed.), Resilient Cities 2. Local Sustainability, Vol. 2. Springer, Dordrecht, the Netherlands.

19. EEA (European Environment Agency), 2012. Relative sea level rise (RSLR) at 237 locations. Available online: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/sea-level-rise

20. IPCC. 2018 (b). Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on  the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Available at: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_AnnexI_Glossary.pdf

21. GCA/Global Center on Adaptation. 2020. Global Scientists Call for Economic Stimulus to Address Climate Adaptation and COVID. Available at: https://cdn.gca.org/assets/2020-12/Science_Statement_V3_1.pdf Accessed on: 26 December 2020.

22. Hallegatte, S.; Rentschler, J.; Rozenberg, J. 2019. Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure. Washington, DC: World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31805

+ posts