CCAT yn 2021

CCAT brochure

Wrth i ni agosáu at ddiwedd 2021, roeddem yn meddwl y byddem yn bachu ar y cyfle i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn brysur a llawn bwrlwm i dîm CCAT. Gorlifodd llawer o'r heriau a gawsom gyntaf yn 2020 i 2021, ac eto i gyd, mae'r tîm wedi bod yn gweithio'n galed i barhau â'n gwaith gan ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid ar draws ein meysydd astudiaeth achos. Dyma gipolwg ar ychydig o'r hyn rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod ail flwyddyn a blwyddyn olaf

CCAT 2021: Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau Ar Draws Ffiniau

Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad trawsffiniol CCAT 1af yn 2020, roedd tîm CCAT yn falch iawn o gynnal ein hail ddigwyddiad rhwydweithio a chyfnewid gwybodaeth. Daeth y digwyddiad â 22 o siaradwyr ynghyd yn cynrychioli ystod o sefydliadau, sectorau a lleoedd, gydag arbenigedd mewn llunio polisïau, rheoli arfordir, ymaddasu i newid hinsawdd, ymgysylltu â'r gymuned a mwy. Themâu sesiynau ar draws y digwyddiad oedd:

  • Newid Hinsawdd ar yr Arfordir
  • Addysg Newid Hinsawdd a Lleisiau Ieuenctid
  • Ymgysylltu â Chymunedau ar Newid Hinsawdd

Ar draws y 3 diwrnod, croesawodd CCAT 2021 gyfanswm o 191 o fynychwyr unigol, gyda thua 90-100 yn bresennol bob dydd. Recordiwyd sesiynau CCAT 2021 gan sicrhau mynediad ac etifeddiaeth i CCAT. Gellir gweld recordiadau a gwybodaeth am y rhaglen ar wefan CCAT. CCAT websiteCawsom adborth gwych!

"Taith ymweld ddiddorol i wahanol ddulliau disgyblaethol (a rhyngddisgyblaethol) o weithio gyda rhanddeiliaid i fynd i'r afael â/deall newid yn yr hinsawdd, a'r cyflwyniad i'r ymchwilwyr sy'n eu cyflwyno."

cyflwyno." "Dysgu am fethodolegau pobl eraill a chlywed atebion pobl eraill i heriau tebyg i'r rhai sydd gennym ni."

Taith Rithwir Amroth

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro wedi diweddaru adnoddau dysgu sy'n canolbwyntio ar bentref arfordirol Amroth i gynnwys rhith-offeryn. Cyfunwyd delweddau Google â delweddau 3d a gymerwyd yn benodol at y diben hwn i’w defnyddio i greu'r daith.

Crëwyd adnoddau i gefnogi ysgolion yn ystod y pandemig ac i gefnogi ymweliadau â'r safle yn y dyfodol. Mae gan y pentref hanes sy'n gysylltiedig â thanwydd ffosil, gweddillion coedwig o dan y dŵr ar ôl yr oes iâ diwethaf, amddiffynfeydd môr helaeth yn ogystal â bod yn y rheng flaen ar gyfer effeithiau arfordirol newid yn yr hinsawdd.

Cyfnewid Ysgolion gydag Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Uwchradd St Joseph

Fel rhan o'n gweithgareddau, bu partneriaid CCAT yn Fforwm Arfordir Sir Benfro a Chyngor Sir Fingal yn gweithio gydag ysgolion lleol yn Sir Benfro a Fingal, i ddarparu gweithgaredd cyfnewid ysgolion. Nod y cyfnewid hwn oedd cael myfyrwyr i ystyried y gwahanol ffyrdd y mae eu cymunedau yn profi newid yn yr hinsawdd yn eu hardal leol. Roedd hyn yn cynnwys ystod o weithgareddau, gan gynnwys defnyddio'r gweithgaredd cardiau mewn grwpiau i weithio allan meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu. Yna cymerodd yr ysgolion ran yn ein digwyddiad CCAT 2021, gan ddarparu mewnwelediad mawr ei angen i farn a chanfyddiadau pobl ifanc yn ein cymunedau astudiaethau achos.

Sea change, Take Action!

Un o'r deunydd codi ymwybyddiaeth a gynhyrchwyd gan CCAT oedd animeiddiad wedi'i anelu at gymunedau arfordirol, yn enwedig pobl ifanc, gan adrodd y stori am sut mae ardaloedd arfordirol yn newid yn gyson. Wedi'i ysbrydoli gan achos Portrane, Fingal, maeSea Change, Take Actionyn egluro esblygiad daearegol ardaloedd arfordirol, yn cyflwyno bygythiadau codiad yn lefel y môr oherwydd newid yn yr hinsawdd ac yn disgrifio'r atebion ymaddasu sydd ar gael i ddelio ag erydiad arfordirol.

Gweithdai Minecraft

Cynhaliodd tîm CCAT hefyd weithdai gan ddefnyddio Minecraft fel rhan o'r prosiect geo-ddylunio. Gwahoddwyd pobl ifanc a'u rhieni o amgylch ardal Aber Rogerstown i gyfres o weithdai ar-lein lle cawsant fynediad at gyfrifon Minecraft a rhoddwyd tasg iddynt ddatblygu dyluniad sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i wella'r ardal.

Minecraft Fingal

Astudiaeth Hydredol

Ac yn olaf, cyhoeddwyd yr Astudiaeth Hydredol a gynhyrchwyd gan y tîm yn UCC i gefnogi Cyngor Sir Fingal i reoli ymatebion i effeithiau newid yn yr hinsawdd, a ddangosir gan y broses barhaus o erydiad arfordirol yn Burrow Beach, Portrane (Fingal, Gogledd Swydd Dulyn) a senarios darpar lifogydd.

Amcan yr astudiaeth hon oedd cyflwyno asesiad sylfaenol gyda'r nod o ddarparu gwell dealltwriaeth o:

  • y newidiadau arfordirol a gafwyd dros amser yn Burrow Beach
  • yr effeithiau presennol ac yn y dyfodol oherwydd senarios newid yn yr hinsawdd, ac i
  • archwilio deddfwriaeth, cynlluniau a pholisïau perthnasol mewn perthynas â'r ddadl ar strategaethau ymaddasu i newid yn yr hinsawdd arfordirol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

Mae wedi bod yn flwyddyn olaf brysur iawn i'r prosiect CCAT ac mae ein blog y mis hwn yn tynnu sylw at rai o'n cyflawniadau a'n gwaith tîm gwych gan yr holl bartneriaid.