Cyfarfod olaf ddwywaith y flwyddyn CCAT

Cynhaliodd CCAT ei gyfarfod olaf ddwywaith y flwyddyn ar-lein ar 15fedth a 16egth Tachwedd 2021. Roedd yn gyfle gwych i'r tîm fyfyrio ar waith y prosiect ers iddo ddechrau ym mis Medi 2019. Ychydig a wyddem ni pan ddechreuon ni yr heriau enfawr y byddai'r byd yn ei wynebu yn gynnar yn 2020 gydag ymddangosiad COVID-19. Yn nyddiau cynnar y prosiect, roedd gennym bryderon ynghylch dim bargen Brexit, ond disodlwyd hyn gan bryder llawer mwy pan gyrhaeddodd COVID-19 ein glannau.

Chwe mis yn unig i mewn i'r prosiect, roeddem dan glo ac yn gweithio gartref. Hyd at y pwynt hwn, roeddem wedi bod yn brysur yn datblygu mentrau i ymgysylltu wyneb yn wyneb â chymunedau yn Fingal a Sir Benfro, ond daeth hyn i gyd i stop yn sydyn iawn. Er bod llawer o ansicrwydd ynghylch pryd y byddai pobl yn gallu cyfarfod yn bersonol eto, fe wnaethon ni benderfynu peidio ag aros i weld ond symud ein gweithgareddau ar-lein. O edrych yn ôl, roedd hwn yn benderfyniad gwych, a threuliasom yr ychydig fisoedd nesaf yn datblygu mentrau ymgysylltu ar-lein newydd, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ymgysylltu â phobl ynglŷn â newid. Roedd y gweithgareddau newydd hyn yn amrywio o weithdai Minecraft ar-lein, prosiectau mapio cyfranogol, profiadau rhithwir, mentrau geo-ddylunio ac adnoddau addysg ar-lein. Fe wnaethom hefyd gynnal sawl digwyddiad ar-lein a fynychwyd yn dda iawn. Trwy'r broses hon, enillodd y tîm lawer o sgiliau newydd mewn ymgysylltu â dinasyddion yn ddigidol.


Yn y diwedd, dim ond dau ddigwyddiad ddwywaith y flwyddyn a gawsom yn bersonol, un yn Aberdaugleddau ac un yng Nghorc a chynhaliwyd y gweddill ar-lein. Fe wnaethon ni brofi sawl ap cyfarfod rhithwir, a oedd yn brofiad hynod ddiddorol. Er i ni golli'r sgyrsiau dros ginio, profodd y digwyddiadau ar-lein yn effeithiol iawn. Gwnaethom leihau ein hôl troed carbon ac roeddem yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol, a oedd yn unol â'n eco-god.

+ posts