Addasiad Hinsawdd Arfordirol yn Iwerddon

sea bees

Mae Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd (CCAT) wedi datblygu astudiaeth gynhwysfawr am esblygiad deddfwriaeth, polisïau a chynlluniau sy'n hanfodol i hyrwyddo'r ddadl ynghylch addasiad hinsawdd arfordirol yng Ngweriniaeth Iwerddon mewn perthynas â lefelau'r môr yn codi a'r cynnydd yn amlder a dwyster stormydd oherwydd newid yn yr hinsawdd.1.

Bydd yr astudiaeth hon yn cefnogi Cyngor Sir Fingal (partner prosiect CCAT) i gynllunio'n well ar gyfer dyfodol ardal arfordirol Portrane sy'n cael ei thrawsnewid yn ddramatig oherwydd canlyniadau newid yn yr hinsawdd, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig ag erydiad arfordirol a llifogydd arfordirol.2.

Troswyd y wybodaeth a gasglwyd yn yr astudiaeth hon yn Fapiau Stori ArcGIS3 gyda'r pwrpas o gynnig ffordd ryngweithiol ac atyniadol i ddinasyddion a llunwyr penderfyniadau ddysgu a dod o hyd i'r holl ddogfennau perthnasol a diweddar sy'n ymwneud ag addasiad hinsawdd ym mharth arfordirol Iwerddon mewn un lle. Crynhowyd prif amcanion pob dogfen ochr yn ochr â PDF wedi'i fewnosod o'r ddogfen gyfatebol a gafwyd o'r wefan briodol.

Trefnwyd y dogfennau a gasglwyd ac a archwiliwyd yn dri chategori llywodraethu: cenedlaethol, rhanbarthol a lleol; ac yn bedair thema: Rheoli Arfordirol, Cynllunio a Datblygu, Newid yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth.

Mae'r diagram isod yn cyflwyno'r dogfennau a werthuswyd gan yr astudiaeth hon.

Crëwyd llinell amser rhyngweithiol i ddelweddu'r ddeddfwriaeth, y polisïau a'r cynlluniau ar waith dros amser, ar draws y tair lefel lywodraethu, ac o amgylch y pedair thema. Drwy glicio ar deitl dogfen a ddangosir yn y llinell amser bydd y defnyddiwr yn dod o hyd i ragor o wybodaeth am y ddogfen a dolen i wefan y llywodraeth lle cynhelir y ddogfen.

Policy timeline

Mae'r diagram isod yn cyflwyno'r dogfennau a werthuswyd gan yr astudiaeth hon.

1. Mae'r Map Stori cyntaf yn cyflwyno'r ymchwil ac yn egluro cynnwys y Map Stori a'r llywio ar draws y Mapiau Stori eraill. Mae hefyd yn esbonio sut i ryngweithio â'r llinell amser.

2. Mae'r ail Fap Stori yn cyflwyno'r ddeddfwriaeth, y polisïau a'r cynlluniau ar y lefel genedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys polisïau cenedlaethol sy'n ymwneud â rheoli parthau arfordirol, cynllunio a datblygu, ac addasu i newid yn yr hinsawdd (gan gynnwys fframweithiau bioamrywiaeth).

3. Mae'r trydydd Map Stori yn cyflwyno'r ddeddfwriaeth, polisïau a chynlluniau sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy, rheoli arfordirol, ac addasiad hinsawdd ar lefel ranbarthol a lefel leol ardal yr astudiaethau, h.y., Ardal Dulyn Fwyaf a Rhanbarth y Dwyrain a'r Canolbarth a Sir Fingal.

Gall cymunedau arfordirol eraill yn Iwerddon elwa o'r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon, yn enwedig ar gasglu dogfennau cenedlaethol.

Ymwelwch â Mapiau Stori Addasiad Hinsawdd Arfordirol CCAT i ddarganfod mwy: yma

Awduron y Mapiau Stori::

Datblygwyd y Mapiau Stori ArcGIS a'r llinell amser gyda chymorth Xinrui Gong (Coleg Yuanpei, Prifysgol Peking), yn ystod ei interniaeth gyda'r prosiect CCAT ym mis Awst a Medi 2021.

Cynhaliwyd yr ymchwil ar gyfer yr astudiaeth gan Dr Fernanda Terra Stori (MaREI, Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol, Coleg Prifysgol Corc).

Darparwyd cymorth technegol Mapiau Stori ArcGIS a Graffigwaith Amser gan Dr Chiara Cocco (Coleg Prifysgol Dulyn).

Goruchwyliaeth: Dr Brenda McNally (Coleg Prifysgol Dulyn) a Mr Cathal O’Mahony (MaREI, Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol, Coleg Prifysgol Corc).

 I ddysgu mwy, gweler:

1. #ArgyfwngAddasiad www.ccatproject.eu/adaptationemergency/

2. Encilio neu ddim encilio?- www.ccatproject.eu/retreat-or-not-retreat-that-is-the-question/

3. Beth yw Mapiau Stori ArcGIS? https://arcg.is/15L5aH

     Gwefan Mapiau Stori ArcGIS https://storymaps.arcgis.com/

+ posts