COP26: Amser i fynd i'r afael â'r bwlch rhwng gwybod a gwneud

Cop26 logo

Pan sefydlodd cyn-lywodraethwr California Arnold Schwarzenegger gyfarfod ar-lein gydag Alok Sharma ym mis Mai 2021, nododd: “nid oes unrhyw un yn gwybod beth yw ystyr COP Efallai fod Mr Sharma wedi’i synnu, ond nid wyf yn siŵr a yw hynny'n syndod.

Yn yr un mis, cynhaliwyd arolwg o fyfyrwyr ysgol ifanc gan Dr Verity Jones o Brifysgol Gorllewin Lloegr (wedi'i addasu o un a gomisiynwyd gan Sky News & YouGov sy’n arolygu oedolion yn unig). O'r rhai a holwyd, roedd llai nag 20% o bobl ifanc yn deall y term “COP26” (mewn cymhariaeth, dim ond 20% o oedolion oedd yn deall). Nododd arolwg Sky News hefyd wybodaeth dda am bethau fel ynni adnewyddadwy ac olion traed carbon, ond hefyd bod chwarter pobl y DU yn anfodlon newid eu harferion allyrru carbon, a dywedodd bron i 70% o'r ymatebwyr eu bod yn teimlo nad ydyn nhw wedi’u heffeithio'n bersonol gan newid yn yr hinsawdd.

school children holding up image of the SDG's
@ Verity Jones

Rwy'n gweithio yn Fforwm Arfordirol Sir Benfroun o bartneriaid CCAT, a'n profiad yn siarad â chymunedau arfordirol Cymru yw bod ein sgyrsiau am weithredu yn yr hinsawdd fel arfer yn gorffen gydag “ie, ond…” ac - fel y sylweddolodd Jerry Maguire yr angen mwyaf ar draws y bwrdd yw mwy o arian. Mae angen i ni roi'r gorau i ddisgwyl i bobl barhau i roi eu hamser rhydd a'u hewyllys da i yrru gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn lleol gan y bydd hyn yn arwain at flinder.. Disgrifiodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw deimladau o ddiffyg pŵer, yn enwedig wrth ddylanwadu ar bolisi lefel uchel, a gall yr ymdeimlad hwn o anallu i hwyluso newid arwain at ymddieithrio ac yn aml galar ecolegolMae diffyg mewnbwn gan ddinasyddion yn golygu efallai na fydd polisïau a phenderfyniadau o fudd i'r cymunedau hyn mewn gwirionedd, sydd ar ôl COVID-19 bellach yn ceisio goroesi yn unig..

Er gwaethaf teimladau cymysg am effeithiolrwydd cynadleddau rhyngwladol, mae’r cyfnod yn arwain at COP26 a’i themâu yn dal i gynhyrchu symudiad enfawr wedi’i egnïo gan obaith - a’r tro hwn mae lleisiau pobl yn uwch nag erioed. Yng Nghymru, rydyn ni'n gweithio gyda'n partneriaid gan gynnwys Climate Cymru a Chenhedlaeth Nesaf Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro,rydyn ni'n rhannu adnoddau gydag ysgolion lleol i annog mwy o drafodaethau ystafell ddosbarth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, ac ymhen ychydig wythnosau rydyn ni'n siarad yn COP Cymru i rannu cynllun gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd a ddatblygwyd gan gymuned arfordirol leol mewn cyfres o weithdai.

Cop26 poster
@EUCOP26

Wrth symud ymlaen mae angen cyllid ar gyfer atebion ymarferol, wedi'u cyfyngu gan amser, wedi'u teilwra i allu cymuned benodol, gan fynd i'r afael â materion sy'n peri pryder ond hefyd sensitifrwydd i safbwyntiau ac anghenion lleol. Gallai hwn fod yn dîm ymroddedig (â chyflog da) yn gwneud gwaith ymgysylltu gweithredol, tymor hir rhwng dinasyddion ac awdurdodau lleol, gan roi mynediad i bobl i fwy o dir i dyfu eu bwyd eu hunain, neu ddarparu seilwaith critigol fel gorsafoedd gwefru cerbydau trydan mewn ardaloedd gwledig. Dyma'r allwedd i gau'r bwlch rhwng gwybod y dylem wneud rhywbeth a gallu ei wneud mewn gwirionedd - a thrwy COP26, mae gan lywodraethau gyfle unwaith eto i osod y meincnod ar gyfer gweithredu. Mae'r byd yn gwylio.

Mwy o adnoddau a dolenni diddorol:

Fel cwmni budd cymunedol, rydym am barhau i arddangos prosiectau neu fentrau pwysig mewn cymunedau lleol, felly cysylltwch â ni os ydych chi am ddweud wrthym am y gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd sy'n digwydd yn eich ardal chi.

+ posts