Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

CCAT 2021: Cyfnewid Gwybodaeth a’r Arferion Gorau ar draws Ffiniau - 19 hyd 21 Hydref 2021

19th Hydref 2021 - 21st Hydref 2021

Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad trawsffiniol cyntaf yn 2020, cynhaliodd CCAT ail ddigwyddiad rhwydweithio rhithwir a chyfnewid gwybodaeth, Cymunedau Arfordirol Addasu Gyda'n Gilydd (CCAT): Cyfnewid Gwybodaeth a’r Arferion Gorau Ar Draws Ffiniau 2021, i’w gynnal ar 19, 20 a 21 Hydref 2021. Yn ystod y digwyddiad yn 2020, bûm yn trafod bod cymunedau arfordirol ar flaen y gad gydag effeithiau newid yn yr hinsawdd, addasu, gwytnwch a phenderfyniadau a chynllunio rheoli arfordiroedd cysylltiedig.

Drwy CCAT, rydym wedi bod yn gweithio i gefnogi cymunedau arfordirol yn Sir Benfro (Cymru) a Fingal (Dulyn) i ddeall effaith newid yn yr hinsawdd, a sut y gallai effeithio ar eu cymunedau lleol.

Gan dynnu ar adborth o'n digwyddiad cyntaf, rydym yn cydnabod bod angen trafod hyn yn bellach - mae cyfleoedd i ddysgu o'r hyn y mae eraill yn ei wneud, ac i adeiladu ar arferion gorau sy’n bodoli mewn polisïau a rheolaeth, ar gyfer rheoli arfordiroedd a newid yn yr hinsawdd. Trwy'r ail ddigwyddiad rhithwir hwn, a gyd-drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd a'r tîm CCAT ehangach, daethon ni ag ystod amrywiol o ymarferwyr ac academyddion ynghyd, gydag arbenigedd mewn llunio polisïau, rheoli arfordiroedd, addasu i’r newid yn yr hinsawdd, ymgysylltu â'r gymuned, a chlywon ni gan rai lleisiau ifanc yn Iwerddon a Chymru.

Programme  Saesneg / Cymraeg 

Recordiadau DAY 3

Recordiadau DAY 2 yma

Recordiadau DAY 3

Mae rhai o'r cyflwyniadau hefyd ar gael isod 

Diwrnod 1: Hydref 19th - Newid Hinsawdd ar yr Arfordir

Cadeirydd (Emma McKinley)

Croeso

10:10 Croeso gan Gyngor Sir Benfro Y Cynghorydd Josh Benyon, Cyngor Sir Benfro

10:20 Cyflwyniad i AT1 CCAT -Karen Foley, Coleg Prifysgol Dulyn Presentation 

10:30 'Erydu Arfordirol a Newid Hinsawdd - Canllawiau i Lunwyr Polisi, Cynllunwyr a Rhanddeiliaid' -
Yr Athro Robin McInnes, Gwasanaethau Arfordirol a Geodechnegol Presentation 

11:00     Hinsawdd Iwerddon - James Fitton, Coleg Prifysgol Cork/MaREI

11:20 Egwyl

11:30    Climate Cymru Ize Adava – Presentation 

11:50 Ymaddasu Hinsawdd a Chadwraeth Natur yn Arfordir Môr Gogledd yr Almaen Cormac Walsh, Ymchwilydd Annibynnol ac Ymgynghorydd Presentation 

12:10     Symud Ymlaen Fairbourne – Huw Williams –YGC  – Presentation

Trafodaeth

Sylwadau i gloi. Bydd y digwyddiadau yn gorffen am 1pm


Diwrnod 2: Hydref 20

Cadeirydd (Emma McKinley)

Croeso

10:05 Cyflwyniad animeiddio CCAT

10:15 Clywed Ein Llais: Pobl 7-18 oed a'r argyfwng hinsawdd - Verity Jones – Prifysgol Gorllewin Lloegr Presentation 

10:35    Biosffer Bae Dulyn – Dean Eaton – Presentation 

Plant a phobl ifanc sy’n pryderu am yr hinsawdd - Catriona Mellor, Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc,
Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Iechyd Rhydychen Presentation 

Glannau tywodlyd gwydn a phrosiect ReAShore Yr Athro Kathelijne Wijnberg, Prifysgol Twente Presentation 

11:20 Egwyl

11:40 Arfordiroedd a Newid Hinsawdd yn Integreiddio â Chwricwlwm Newydd Cymru 2022
Gwyn Nelson, Canolfan Monitro Arfordirol Cymru

11:55 Gweithredu dros yr Hinsawdd – Saoirse Exton, Swyddog Cydraddoldeb

12:05 Newid Hinsawdd a Siaradwyr Ieuenctid dros Fôr Iwerddon

  • Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rush, Sir Dulyn
  • Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun, Cymru
  • Gweithwyr Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

12:35 Trafodaeth

12:55 Sylwadau i gloi. Bydd y digwyddiadau yn gorffen am 1pm


Diwrnod 3: Hydref 21 Tynnu Sylw Cymunedau at Newid Hinsawdd

Cadeirydd (Emma McKinley)

10:00 Croeso – Jean-Francois Dulong, Cadeirydd Fforwm Grŵp Arfordir Cymru

10:10     Fforwm Arfordirol Sir BenfroCyflwyniad CCAT prosiect –CNC – Alex Cameron-Smith, Presentation

Eco-beirianneg: mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar y traeth lleol, Ruth Callaway, Prifysgol Abertawe

10:45     Ardal Forol Doc Penfro - Tim James, Porthladd Aberdaugleddau - Presentation

11:05 Atebion Sy'n Seiliedig ar Natur Hans Viss, Swyddog Bioamrywiaeth Chyngor Sir Fingal                 

11:20 Egwyl

11: 30 Yn canolbwyntio ar y dyfodol a chynaliadwyedd
cymunedau: gweledigaethau a strategaethau ymarferol Alexandra RevezColeg Prifysgol Corc / SECAD

Addasu i'r Hinsawdd Arfordirol yn Iwerddon: Adolygiad Polisi -  Fernanda Stori, CCAT/Coleg Prifysgol Corc

12:10     EcoAmgueddfeydd BYW- Lucy Taylor, Coleg Prifysgol Corc

12:35 Trafodaeth

12:55 Sylwadau i gloi. Bydd y digwyddiadau yn gorffen am 1pm

Manylion

Start:
19th Hydref 2021
End:
21st Hydref 2021

lleoliad

ar-lein

Trefnydd

CCAT