Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau 2021 - Datganiad i'r Wasg

Mae'n bleser gan Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd (CCAT) gyhoeddi ein hail ddigwyddiad rhithwir Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau ar 19th, 20th a 21st Hydref 2021Bydd y digwyddiad yn gyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad ym maes rheoli’r arfordir, ymaddasu i newid yn yr hinsawdd a lliniaru.
Mae cymunedau arfordirol yn aml ar flaen y gad o ran effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn gynyddol mae angen iddynt ystyried sut i ymaddasu, dod yn fwy gwydn, a delio â phenderfyniadau cynllunio rheoli’r arfordir. Mae CCAT yn gweithio i gefnogi cymunedau arfordirol yn Sir Benfro (Cymru) a Fingal (Iwerddon) i ddeall effaith newid yn yr hinsawdd yn yr ardaloedd hyn ac archwilio sut y gall y cymunedau hyn ymaddasu. Mae CCAT yn defnyddio offer ar-lein arloesol fel Minecraft, animeiddio, realiti rhithwir ac estynedig, a phrosiectau mapio cymunedol i gefnogi cymunedau i ddod yn fwy gwydn i newid yn yr hinsawdd.

Gan dynnu ar adborth o ddigwyddiad cyntaf CCAT, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau y llynedd, roedd yn amlwg bod awydd i ddysgu o'r hyn y mae eraill yn ei wneud ac i adeiladu ar arfer gorau presennol mewn polisi a rheoli ar gyfer rheoli’r arfordir a newid yn yr hinsawdd. Bydd yr ail ddigwyddiad hwn yn dwyn ynghyd ystod amrywiol o ymarferwyr ac academyddion sydd ag arbenigedd mewn polisi, rheoli’r arfordir, ymaddasu i newid yn yr hinsawdd, ymgysylltu â'r gymuned a mwy. Ymdrinnir ag ystod eang o bynciau, megis rôl technoleg wrth ymaddasu i newid yn yr hinsawdd a gwydnwch, datrysiadau ar sail natur, ymgysylltu â'r gymuned mewn rheoli’r arfordir, a byddwn yn clywed gan gymunedau sy'n profi effeithiau newid yn yr hinsawdd ar hyn o bryd.

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Cymru, Julie James , “Mae Newid Hinsawdd yn un o heriau mawr ein hoes ac wrth wraidd gwneud penderfyniadau Llywodraeth Cymru. Mae prosiect CCAT, gyda chefnogaeth Cronfeydd Ewropeaidd gwerth £1.2M trwy Raglen Cydweithrediad Iwerddon-Cymru, yn defnyddio amrywiaeth o offer cyfathrebu ac ymgysylltu arloesol gyda chymunedau arfordirol yn Sir Benfro a Fingal i ddatblygu eu dealltwriaeth o effaith newid yn yr hinsawdd ac i annog rhannu cyfrifoldeb am sut maen nhw'n rhyngweithio â'r amgylchedd. Mae'r gynhadledd hon yn gyfle gwych i drafod a rhannu eu harfer gorau, ond hefyd i ddysgu gan eraill.”

Cyn ail ddigwyddiad rhannu gwybodaeth rhithwir CCAT, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hinsawdd a Chyfathrebu, Iwerddon, Eamon Ryan TD,“o ystyried bod bron i hanner poblogaeth Iwerddon yn byw yn agos at ei harfordiroedd, ni fu mynd i’r afael â gwydnwch yr arfordir a pharatoi ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd erioed mor bwysig. Yn fy adran i, mae mapio newid arfordirol a bregusrwydd arfordirol Arolwg Daearegol Iwerddon yn tynnu sylw at ardaloedd lle mae erydiad yn digwydd ac yn debygol o ddigwydd, wrth i ni olrhain lefelau'r môr yn codi a mwy o achosion o stormydd. Mae Arolwg Daearegol Iwerddon hefyd yn cymryd rhan yn Rhaglen Interreg Iwerddon-Cymru CHERISH, sy'n codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd a digwyddiadau tywydd eithafol. Mae gweithredu, cefnogaeth ac arweinyddiaeth y llywodraeth, sy'n cael ei gyflawni o dan y Fframwaith Addasu Cenedlaethol trwy Gynlluniau Ymaddasu Sectoraidd a Lleol, yn hanfodol ar gyfer gwydnwch yn yr hinsawdd. Ochr yn ochr â gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth, bydd hyn yn grymuso cymunedau arfordirol i amddiffyn eu hunain a'u heiddo rhag risgiau newid yn yr hinsawdd.”

Ychwanegodd Karen Foley, Uwch Swyddog Cyfrifol gyda CCAT a Phennaeth Pensaernïaeth Tirwedd, UCD“wrth i’r argyfwng hinsawdd ddwysau, mae’r brys o adeiladu gallu yng nghymunedau arfordirol Môr Iwerddon i ymaddasu i’r effeithiau canlyniadol yn fwy nag erioed. Pwysleisiodd y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yr angen i weithredu ar unwaith. Mae Cynllun Gweithredu Hinsawdd 2021 llywodraeth Iwerddon yn cydnabod pwysigrwydd ymgynghori cyhoeddus, ac mae’n amserol bod y gynhadledd CCAT hon sydd ar ddod yn tynnu sylw at arfer gorau rhyngwladol ac offer arloesol i ymgysylltu ag ystod amrywiol o ddinasyddion arfordirol wrth hyrwyddo cyd-greu datrysiadau ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.”

Dywedodd Joshua Beynon, Cadeirydd y Gweithgor Newid yn yr Hinsawdd yng Nghyngor Sir Penfro Penfro “er gwaethaf cyrff cyhoeddus yn delio â Coronafeirws dros y 18 mis diwethaf, mae’r dasg enfawr o fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn dal i fodoli, ac mae cymunedau arfordirol yn dyst i effeithiau o’r fath ar eu stepen drws bob dydd. Mae'r gynhadledd hon yn gyfle gwych i siarad am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn Sir Benfro ond hefyd i ddysgu gan eraill yng Nghymru, Iwerddon a gweddill Ewrop ar y ffordd orau i weithio gyda'n gilydd i rannu arfer gorau."

I ddarganfod mwy am y digwyddiad hwn ac archebu'ch lle am ddim, ewch i yma