Golau Gwyrdd i brosiect ynni morol gwerth £60 miliwn yn Sir Benfro

Milford-Haven-Harbour-1776-by-George-Attwood-

Ni allai prosiect Morol Doc Penfro fod wedi dod ar amser gwell. Gyda'r DU wedi datgan argyfwng hinsawdd a bellach yn brwydro gyda COVID-19, yr argyfwng iechyd mwyaf mewn canrif, mae'r prosiect hwn yn ticio'r holl focsys ar gyfer adferiad cynaliadwy.

Beth yw Hwb Morol Doc Penfro?
Mae Doc Penfro yn dod â phedwar partner ynghyd - Porthladd Aberdaugleddau, Wave Hub, Ynni’r Môr Cymru, ac ORE Catapult - pob un yn gweithio ar ddarn ar wahân o'r pos a fydd, o'i roi at ei gilydd, yn creu canolfan ragoriaeth fyd-eang ynni a pheirianneg forol yn Noc Penfro. Ar ôl ei gwblhau, bydd Doc Penfro yn ganolbwynt ar gyfer dylunio, profi, adeiladu a defnyddio dyfeisiau ynni morol yn ogystal â bod yn gartref i ddiwydiannau glas a gwyrdd eraill.

Marine energy device – image: Owen Howells https://www.owenhowellsphotography.co.uk/

Disgwylir i Hwb Morol Doc Penfro gynhyrchu mwy na 1,800 o swyddi yn y 15 mlynedd nesaf sydd o arwyddocâd enfawr i drigolion Doc Penfro a'r ardal gyfagos. Mae Llywodraeth y DU a Chymru bellach wedi cymeradwyo achos busnes y prosiect, y disgwylir iddo gynhyrchu £73.5 miliwn y flwyddyn ar gyfer economi’r rhanbarth. Dyma gyfle i'r ardal ddisgleirio unwaith eto ac i ni, poblogaeth Doc Penfro a gweddill Sir Benfro, chwarae ein rhan yn y bygythiad cynyddol, byd-eang, newid yn yr hinsawdd.

Pembroke dock marine logo

Pam Doc Penfro?
Mae perthynas gref rhwng amgylchedd naturiol Sir Benfro, y busnesau a'r swyddi y mae'n eu cefnogi. Yn hanesyddol, datblygodd y sector ynni traddodiadol o amgylch y ddyfrffordd gan ddarparu swyddi â chyflog da a chreu effaith cryfach yn cefnogi busnesau a gweithwyr lleol yn y gadwyn gyflenwi. Ac mae'r un cyfle bellach yn bodoli gydag ynni adnewyddadwy. Mae dyfrffordd Aberdaugleddau yn cynnig adnodd ynni cynaliadwy heb ei gyffwrdd ynghyd â chadwyn gyflenwi sgiliau uchel helaeth gerllaw, ac mae'n gwneud synnwyr i'r diwydiant newydd hwn ddatblygu yn yr hyn sydd eisoes yn Borthladd ynni mwyaf y DU.

Mae topograffi Doc Penfro yn darparu sylfaen berffaith ar gyfer datblygu'r isadeiledd a'r cyfleusterau angenrheidiol ac mae'n un o'r ychydig leoliadau yng Nghymru sy'n addas ar gyfer y math hwn o ddatblygiad. Unwaith eto gellir dod â threftadaeth forwrol falch y dref yn fyw gyda'r cyfle newydd hwn. Yn wir, mae gan y DU dreftadaeth ddiwydiannol forwrol falch yn ogystal â'r adnodd tonnau a llanw mwyaf yn Ewrop. Ar raddfa fyd-eang, mae mwy o brosiectau ynni morol yn cael eu datblygu yn y DU nag unrhyw wlad arall.

The Cleddau bridge

Pam nawr?
Mae'r Ddau Gleddau bob amser wedi darparu ffynhonnell incwm i'r rhai sy'n gweithio o'i chwmpas. Mae'n briffordd o weithgaredd prysur y mae gwahanol bobl sy'n gweithio mewn pob math o ddiwydiannau wedi dibynnu arno dros y blynyddoedd i gadw teuluoedd lleol mewn bwyd a'u difyrru, yn ogystal â'r rhai o ymhellach i ffwrdd. Wrth i'r byd newid o'n cwmpas, a diwydiannau wedi codi a chwympo, mae Doc Penfro bob amser wedi cadw i fyny â'r don o arloesi ac wedi addasu i ddarparu'r sgiliau newydd y mae'r oes nesaf eu hangen. Nawr, ar drothwy ffyniant ynni morol cynyddol, mae arwain y ffordd mewn diwydiant newydd yn diriogaeth gyfarwydd i'r cymunedau yma. Gyda'r ffocws yn y DU a Chymru ar gyflawni sero net erbyn 2050, a'r potensial i angori diwydiant allforio newydd yn Noc Penfro, mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a gyflwynir o'n blaenau fel ein bod ni a chenedlaethau'n dyfodol yn elwa o'r ffyniant y bydd Doc Penfro yn ei gynhyrchu - yn economaidd ac yn amgylcheddol.

Newid hinsawdd ac angen
Unwaith roedd pedair purfa yn Sir Benfro, heddiw dim ond chwech sydd yn y DU gyfan. Mae'r arallgyfeirio i ffwrdd o adnoddau ynni anadnewyddadwy yn newyddion gwych o safbwynt newid yn yr hinsawdd, gan symud i ffwrdd o danwydd ffosil a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, y gellir gweld ei effeithiau eisoes yn lleol.

Cyfleoedd newydd
Mae mwy na 4,000 o swyddi'n uniongyrchol gysylltiedig â dyfrffordd y Ddau Gleddau. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r ffocws wedi newid i ecsbloetio'r sector ynni adnewyddadwy ac mae'r cyhoeddiad diweddar am Hwb Morol Doc Penfro yn llwyddiant mawr i'r rhanbarth. Gyda'r potensial i fuddsoddi £1.4bn mewn ynni’r tonnau a llanw yng Nghymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae dyfrffordd y Ddau Gleddau mewn sefyllfa dda i ecsbloetio hynny.

Mae Doc Penfro yn garreg filltir bwysig, ac mae ei chymeradwyo yn dyst i gryfder yr arlwy diwydiannol lleol. Mae'r arbenigedd a'r gweithlu sydd eisoes yn y sir, ynghyd â'r wybodaeth ynni bresennol, y seilwaith a'r gadwyn gyflenwi yn darparu sylfaen i adeiladu gwytnwch economaidd a newid yn yr hinsawdd ymhellach yn y sir, yng Nghymru a'r DU yn ehangach.

Cynllun Aberdaugleddau 1590

Arwyddocâd Dyfrffordd Aberdaugleddau
Fel yr aber fwyaf yng Nghymru ac un o'r porthladdoedd naturiol dyfnaf yn y byd, mae Dyfrffordd Aberdaugleddau wedi cael ei chydnabod fel porthladd arwyddocaol ers yr Oesoedd Canol. Yn ganolfan ar gyfer ymgyrchoedd milwrol a goresgyniadau, mae ei llecynnau porthladd cysgodol wedi darparu angorfa ddiogel i Lychlynwyr, goresgyniadau Normanaidd a brenhinoedd cynllwyngar fel ei gilydd, ac wrth gwrs mae diwydiannau wedi ffynnu yma.

Harbwr Aberdaugleddau 1776 gan George Attwood

Nododd y Llyngesydd Nelson bwysigrwydd y Ddau Gleddau fel porthladd yn ystod ei ymweliad ym 1802. Aeth Doc Penfro ymlaen i fod yn un o'r iardiau dociau gorau yn y byd, gan ddarparu hafan ddiogel yn fwy diweddar ar gyfer fflydoedd masnach trawsatlantig yr ail ryfel byd a chanolfan i'r cychod hedfan chwedlonol Sunderland. Mae Doc Aberdaugleddau wedi bod yn harbwr i fflyd fwyaf cynhyrchiol Cymru o gychod pysgota, a’r Ddyfrffordd yn lleoliad gwych ar gyfer cludo’n ddiogel rhai o danceri nwy naturiol petrol a hylifedig mwyaf y byd sy’n bwydo i anghenion ynni cynyddol y DU.

Cynllun Aberdaugleddau 1758

Cynnydd a chwymp diwydiant ar hyd y ddyfrffordd
Mae'r rhan hon o'r wlad yn gyfarwydd iawn â chynnydd a chwymp diwydiannau dros yr oesoedd, ar ôl profi hanes cylchol o ehangu olynol a dirywiad mewn morfila, adeiladu llongau, pysgota, olew ac fel pen rheilffordd. Yn gynnar iawn yn y 1900au roedd mwy na 500 o bobl yn gweithio yn y diwydiant pysgota ei hun neu mewn ardaloedd cysylltiedig, gan wneud Aberdaugleddau y chweched porthladd pysgota mwyaf.  

Doc Penfro oedd yr iard adeiladu llongau brenhinol fwyaf ym Mhrydain yn ei hanterth, ac roedd ganddo 13 o slipffyrdd adeiladu llongau anferth dan do. Adeiladwyd 260 o longau gan weithwyr yr iard rhwng 1814 a 1926, gan gynnwys pum cwch hwylio brenhinol i'r Frenhines Fictoria, ac eraill yn arfer cludo brenhinoedd Prydain am dros 100 mlynedd.

Fish market Milford Haven

Mae cyflogaeth yn y gadwyn gyflenwi yn thema gyffredin. Boed yn gysylltiedig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â’r diwydiant, mae’r dŵr yn rhan o hunaniaethau’r cymunedau. Yn anterth y ffyniant pysgota tua 1925, dywedwyd bod ‘pob diwrnod yn ddiwrnod cyflog’ gyda mwy na 200 o dreill-longau a 2,000 o bobl yn ofynnol i wasanaethu’r diwydiant.

Fishing boars Milford Docks

Yn fwy diweddar creodd yr RAF sylfaen cychod hedfan mwyaf y byd yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn yr hen iard Frenhinol ym Mhorthladd Penfro, gyda’r gweithlu lleol yn adeiladu ac yn lansio’r enwog Sunderland. I lawer o bobl leol bydd gweld cychod hedfan enfawr Sunderland ar ddyfroedd y Ddau Gleddau wedi bod yn brofiad rhyfeddol i'w groesawu.

Agorodd cwmni olew Esso eu purfa ym 1960 ychydig y tu allan i Aberdaugleddau, gyda phurfeydd eraill yn agos, gan ddarparu llawer o swyddi i'r gweithlu lleol a thu hwnt. Fel weldiwr a mecanig, daethpwyd â fy nhaid fy hun i mewn o Glasgow i osod piblinellau ar gyfer Purfa Penfro ym 1963, tystiolaeth o ba mor bell y cyrhaeddodd y cyfleoedd cyflogaeth.

Yn gyflym iawn roedd tanciau a glanfeydd yn brwydro am le ar hyd dwy ochr yr Hafan, roedd yr ardal yn ffynnu eto. Roedd Aberdaugleddau wedi dod yn borthladd olew mwyaf ym Mhrydain a'r ail fwyaf yn Ewrop erbyn 1970. Heddiw, mae Valero yn cyflogi 500 o bobl yn uniongyrchol, gyda 2,000 o weithwyr contract arall. Er bod y busnes hwn wedi bod yn wych i Sir Benfro mae ein dealltwriaeth newidiol, blaenoriaethau economaidd ac amgylcheddol newidiol yn golygu, er bod mireinio technoleg uchel yn dal i fod yn rhan allweddol o'n brithwaith ynni, mae angen i ddulliau eraill gamu i fyny i gydbwyso ein ffynonellau ynni. Mae Porthladd Aberdaugleddau yn ceisio hyrwyddo hyn fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd.

Fel ceidwaid y porthladd gweithiol, rydyn ni am ddathlu rôl yr iard dociau yn esblygiad y dref a sut mae'r porthladd wedi esblygu i ddiwallu anghenion cenedl yn ystod amseroedd blaenorol o argyfwng. Nawr, wrth wynebu argyfwng hinsawdd, mae angen i ni esblygu eto. Yn ogystal â’i hanes, rhaid inni hefyd ystyried bod diwydiant ar hyd y Ddau Gleddau wedi esblygu llawer dros y ganrif a darparu cartref ar gyfer canolbwynt ynni adnewyddadwy yw’r cam nesaf yn yr esblygiad hwn. Mae cyffro sector cwbl newydd yn agor yn amlwg. Mae busnesau newydd nad ydym erioed wedi clywed amdanynt o'r blaen yn cael eu creu o dan ein trwynau, amser cyffrous i gymryd rhan. Pwy a ŵyr ble y gallai fynd â ni, pa ddatblygiadau technolegol cyffrous a allai newid yn y byd a allai ddod o Ddoc Penfro.

+ posts