Sut y gall realiti rhithwir gefnogi teithiau maes

VR

Pan ddechreuodd y prosiect CCAT ym mis Medi 2019, fe wnaethom ddatblygu eco-god a oedd yn osgoi teithio awyr ar draws ffiniau. Fel prosiect ymaddasu i newid hinsawdd, roeddem yn teimlo ei bod yn hanfodol sicrhau y byddem yn gweithredu mor gynaliadwy â phosibl. Bryd hynny, gwnaethom hefyd ddechrau archwilio'r defnydd o realiti rhithwir (VR) fel ffordd i helpu cyfathrebu newid arfordirol yn y gorffennol, y presennol ac fel posibilrwydd dewis arall carbon isel ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, seminarau ac ati.

 Ym mis Ionawr 2020, gwnaethom ymweld â labordy VR UCD a chwrdd ag Abey Campbella roddodd daith inni a'r cyfle i roi cynnig ar brofiad ymgolli VR. Wedi ein hysbrydoli gan y cyfarfod hwn, gwnaethom gysylltu â chwmni yn Waterford o'r enw Immersive VR Education sy’n creu profiadau addysg gwych ac sydd ag ap ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau VR. Ym mis Chwefror, daethant i UCD i gwrdd â rhai o dîm CCAT a Gwasanaethau TG UCD i arddangos eu technoleg, a oedd yn drawiadol iawn. Ychydig wythnosau ar ôl y cyfarfod hwn, trodd y byd wyneb i waered pan darodd COVID-19. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, gwnaethom addasu ein gweithgareddau a chofleidio'r cyfleoedd a gyflwynwyd gan dechnoleg ddigidol ar gyfer ymgysylltu â dinasyddion a gweithgareddau ymchwil.

A member of the CCAT team trying VR

O ganlyniad i'r pandemig, bu llawer mwy o ddiddordeb yn y defnydd o VR, felly gwnaethom gynnal dau weithdy i archwilio'r defnydd o dechnoleg VR fel offeryn ar gyfer ystod o weithgareddau ymchwil. Roedd y gweithdy cyntaf gydag academyddion o UCD mewn partneriaeth â The Earth Institute UCD, a'r ail gydag academyddion o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd yr adborth o'r gweithdai yn dangos diddordeb mewn dysgu mwy am ddefnyddio VR, yn benodol ar gyfer teithiau maes. Roedd y pandemig yn cyflwyno her wirioneddol o ran teithiau maes ac roedd prifysgolion yn edrych ar ffyrdd y gallai VR ddarparu dewis arall. Gyda hyn mewn golwg, gwnaethom drefnu gweminar ym mis Mai 2021 i archwilio'r defnydd o VR ar gyfer teithiau maes. Gwnaethom wahodd rhestr ryngwladol o siaradwyr o Iwerddon, Lloegr, Denmarc ac UDA i drafod y pwnc.

VR event flyer
Flyer for the VR webinar

Yn gyntaf, cawsom Abey Campbell a gyflwynodd VR a sut mae wedi datblygu o ddyddiau cynnar 1901 pan grewyd taith falŵn rithwir dros Baris ar gyfer Ffair y Byd. Fodd bynnag, nid tan ddiwedd y 60au pan ddefnyddiodd Hollywood brofiadau ymgolli ffilm i gynnwys cartwnau mewn ffilmiau bywyd go iawn, fel Mary Poppins y dechreuodd ennill momentwm. Bryd hynny hefyd y datblygwyd y glustffon cyntaf, a oedd mor drwm roedd yn rhaid ei hongian o'r nenfwd! Mae'r dechnoleg wedi datblygu'n gyflym ers y 70au a siaradodd Abey am ddyfodol y dechnoleg hon a sut y bydd yn cael ei hymgorffori i sbectolau y byddwn yn eu gwisgo a'u hintegreiddio i'n byd yn hytrach na gwisgo clustffon.

An early headset

Rhoddodd Guido Makransky, o'r Virtual Learning Lab at the University of Copenhagen, gave a great insight into the use of VR for learning and behavioural change. He spoke about using VR for scenarios that would be either too expensive, too dangerous, or not possible. He had carried out research with students who went on a virtual field trip to Greenland using VR headsets and how they had better learning outcomes than those that had taken the trip using a desktop computer. He also conducted research with students learning about safety procedures before they started working in a lab. Ten days after the training, the students had to deal with an acid spill. Those who had been trained using VR managed the situation best.  For a recent project, he recruited participants online who were hesitant about getting the COVID-19 vaccine. They had to choose an older person’s avatar and visit a virtual doctor to learn about the social benefit of the vaccines. After this experience, there was an increase in interest from participants in getting the vaccine. The last project he spoke about was showing people the impact their food choices would have on the Rocky Mountain National Park in the future and how better choices would positively impact the environment.  He said that it was important for participants to have the time to reflect on their experience to avoid it becoming entertainment.

Results from the VR trip to Greenland

Siaradodd Lidia Lonergan ar ran yr Adran Gwyddorau’r Daear a Pheirianneg yng Ngholeg Imperial Llundain am sut y gwnaethon nhw greu teithiau maes VR i'r Pyrenees a Gwlad yr Haf ar gyfer eu myfyrwyr gradd meistr. Fe wnaethant ddefnyddio sawl teclyn fel delweddau panorama lluniau cydraniad uchel, lluniau drôn, Google Earth wedi'u gorchuddio â mapiau, a modelau 3D cydraniad uchel. Cyflwynodd fodel 3D o chwarel yn y Pyrenees ac wyneb clogwyn yng Ngwlad yr Haf. Roedd y modelau hyn yn caniatáu i fyfyrwyr symud yn hawdd o amgylch yr ardaloedd a'u harchwilio o bob ongl. Gallent chwyddo i mewn i weld y creigiau mewn manylder anhygoel. Dywedodd fod defnyddio'r offer hyn ar y cyfan wedi cyfoethogi'r profiad i'r myfyrwyr ac wedi caniatáu mynediad i diroedd fel clogwyni na fyddai'n bosibl ar daith maes ac wedi osgoi materion fel tywydd gwael, goleuadau gwael neu orfod aros am lanw ac ati. Yr anfantais oedd bod yn rhaid darparu dewis arall i fyfyrwyr heb fand eang da. Gorffennodd trwy ddweud bod y dechnoleg yn cael ei datblygu'n gyflym, ond ar ddiwedd y dydd, nid oes unrhyw beth yn disodli daeareg yn y maes.

3D model of Somerset

Cyflwynodd Gareth W. Young o'r V-Sense project yng Ngholeg y Drindod Dulyn brosiect adrodd straeon gan ddefnyddio'r gofod cymdeithasol VR AltSpaceVRRoedd y cyfranogwyr yn gallu rhannu eu profiad o COVID-19 a lleoedd a oedd yn ystyrlon iddynt. Creodd Gareth diwtorial ar gyfer cyfranogwyr, a gwnaethant ddilyn proses pum cam i greu modelau 3D o'u hoff le. Fe wnaethant ddefnyddio nifer o offer ar-lein am ddim; Meshroom i greu model 3D o luniau, Blender i dynnu deunydd ychwanegol, Unity i gydosod yr olygfa a'i lanlwytho i'r we. Mae wedi creu fideo byr amdano. byr am y prosiect ac, ar gyfer y digwyddiad hwn, wedi creu modelau o Dŵr Martello yn Howth a goleudy yng Nghymru gan ddefnyddio'r broses hon. Prosiect arall y siaradodd amdano oedd taith maes i Ddociau Dulyn gan ddefnyddio AltSpace, a dangosodd fideo byr amdano. about it.

Field trip in AltSpaceVR

Y siaradwr olaf oedd Alexander Kepple o'r Adran Ddaearyddiaeth yn Penn State. Maent wedi creu teithiau maes rhithwir geowyddoniaeth,, y maent wedi'u rhannu ar-lein. Siaradodd am sawl prosiect ymchwil yr oedd wedi gweithio arnynt a oedd yn cymharu teithiau maes i deithiau maes rhithwir a sut roedd myfyrwyr yn mwynhau'r teithiau rhithwir yn fwy ac yn cael gwell canlyniadau dysgu. Gydag un astudiaeth, cymerodd myfyrwyr ran mewn taith maes VR cyn taith maes go iawn, ac roeddent yn teimlo eu bod wedi'u paratoi'n well ar ôl mynd ar y daith VR ymlaen llaw. Dangosodd ei ymchwil fod taith maes rhithwir yn ddewis arall dilys i sesiwn labordy byr (90 munud). Gorffennodd trwy ddweud bod angen gwneud mwy o waith i greu ffyrdd mwy soffistigedig o werthuso'r teithiau maes VR hyn a bod y dechnoleg yn datblygu'n gyflym.

Penn State University’s geoscience virtual field trips website

Cafodd y digwyddiad groeso mawr gan y cyfranogwyr ac roedd ganddyn nhw lawer o gwestiynau i'r panel. Mae'n amlwg y gall VR fod yn offeryn dysgu defnyddiol iawn, a gall roi persbectif gwahanol i fyfyrwyr (fel yr olygfa o ben clogwyn) a'i ddefnyddio mewn sefyllfaoedd a fyddai'n rhy ddrud, yn beryglus, yn amhosibl neu'n anymarferol yn y byd go iawn. Oherwydd COVID-19, mae'r diddordeb yn y dechnoleg hon wedi cynyddu'n ddramatig. Rwy’n siŵr y byddwn yn ei weld yn cael ei ddefnyddio’n ehangach ym myd addysg dros y blynyddoedd i ddod fel un o lawer o offerynnau addysgeg a ddefnyddir wrth addysgu; fodd bynnag, ni all fyth ddisodli'r profiad o fynd allan ym mhob math o dywydd ar daith maes go iawn.

Mae'r recordiadau o'r pum sgwrs ar gael ar sianel YouTube CCAT yma