Interniaeth gyda CCAT

Mae prosiect CCAT am recriwtio intern rhan-amser sydd â phrofiad ym maes pyrth data agored GIS a llywodraeth leol ee Data Agored Fingal, Porth-Daear Lle, am gyfnod o 3 mis. 

Mae'r interniaeth yn swydd ran-amser, 14 awr yr wythnos (tua 2 ddiwrnod) a bydd yn canolbwyntio ar greu tri model cyntaf Fframwaith Geoddylunio (Steinitz, 2012). Ymgais yw hon i gasglu gwybodaeth i gefnogi’r gwaith o ddylunio dewisiadau amgen gwybodus a chynaliadwy mewn astudiaeth geoddylunio. Mae proses 6 cham y fframwaith geoddylunio yn cynnwys paratoi data a mapiau a gweithdy. 

Y prif dasgau fydd:

Job description

• Adeiladu prosiect GIS sy’n ategu Gwybodaeth Ddaearyddol Awdurdodol (ee Data Agored Fingal, Porth-Daear Lle) gyda Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr (e.e. Open Street Map, Flickr, prosiectau mapio cyfranogol, holiaduron) i ddisgrifio dynameg tiriogaethol barhaus yn ardal yr astudiaeth, nodi diddordebau ac anghenion defnyddwyr, a diffinio'r prif daflwybrau datblygu lleol / is-systemau tiriogaethol; • Cymhwyso, mewn cyd-destun GIS, technegau sefydledig o droshaenu gofodol sy’n seiliedig ar nifer o feini prawf a dadansoddiad cyfuniadol ar gyfer y data gofodol aml-ffynhonnell a gasglwyd yn flaenorol. Canlyniad y broses hon yw set o fapiau gwerthuso sy'n nodi lleoliadau o ddiddordeb neu feysydd nad ydynt yn briodol ar gyfer strategaethau datblygu yn y dyfodol mewn perthynas ag is-system diriogaethol benodol (e.e. twristiaeth, seilwaith gwyrdd, ac ati). • Helpu i drefnu gweithdai geoddylunio sy’n cynnwys y gymuned leol yn ardaloedd astudio CCAT. • Helpu i greu compendiwm o arferion gorau ym meysydd geoddylunio fel dull gwerthfawr o reoli’r arfordir. 

The main tasks will be:

  • Building a GIS project supplementing Authoritative Geographic Information (e.g., Fingal Open Data, Lle Geo-Portal) with User-Generated Contents (e.g., Open Street Map, Flickr, participatory mapping projects, questionnaires) to describe ongoing territorial dynamics in the study area, identify users’ interests and needs  and define the main local development trajectories/territorial sub-systems;
  • Bydd yr intern yn ennill profiad gwerthfawr yn y meysydd canlynol: • Cyfleoedd gyda Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr mewn prosesau (geo)ddylunio • Dadansoddi Addasrwydd Tiroedd a Dadansoddiadau Cyfuniadol yn seiliedig ar nifer o feini prawf • Dulliau a thechnegau geoddylunio 
  • Supporting the organisation of geodesign workshops involving the local community in the CCAT study areas. 
  • Supporting the creation of a compendium of best practice in geodesign as a valuable methodology for coastal management. The International Geodesign Collaboration (IGC) past projects will be analysed to identify those case studies dealing with climate change adaptation in coastal areas.

The intern will gain valuable experience in the following areas: 

  • User-Generated Content opportunities in (geo)design processes
  • Land Suitability Analysis and Combinatorial Analysis based on multiple criteria
  • Geodesign approach and techniques 

A stipend of €1,000 per month will be paid.

mae'r cais am y swydd hon bellach ar gau

+ posts