Grŵp Cynghori

Vicky Brown

Vicky Brown

Prif Weithredwr, Cool Planet

Ar ôl treulio 20 mlynedd mewn rolau proffesiynol ym myd hysbysebu, codi arian a dyngarwch strategol, newid cymdeithasol sydd wrth wraidd popeth y mae Vicky yn ei wneud. Bu Vicky yn rhan o dîm arwain The One Foundation, cronfa €100m a fuddsoddodd mewn Iechyd Meddwl Ieuenctid, Hawliau Ymfudwyr, Hawliau Plant ac Entrepreneuriaeth Gymdeithasol yn Iwerddon a Fietnam dros gyfnod o 10 mlynedd. Cyn gweithio gyda ONE, treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn Marchnata yn Efrog Newydd, ar gyfer cleientiaid er elw ac nid er elw. 

A hithau wedi gweld sut mae creu newid a syniadau mawrion yn cael eu gwireddu - mae hi wrth ei bodd yn arwain The Cool Planet Experience, yn ymgysylltu â’r cyhoedd yn Iwerddon ar sut gallwn fod yn fwy cynaliadwy, ac yn ddigarbon yn y pen draw.

Os nad yw hi y tu mewn i Cool Planet, mae hi naill ai yn rhedeg o amgylch Dun Laoghaire ar ei phen ei hun, ar ôl ei phlant neu’r ci sy’n cadw dianc... neu’n mwynhau coffi bach a gwylio’r byd yn mynd heibio.

Stuart Capstick

Dr Stuart Capstick

Cymrawd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Mae gen i ddiddordeb yn y ffordd mae pobl yn deall ac yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Beth sy'n pennu lefel ein diddordeb a'n pryder am y pwnc hwn? Sut allwn ni gynnwys pobl wrth greu cymdeithas garbon isel well? Sut y gellir trosi'r ymdeimlad angenrheidiol o frys ynghylch newid yn yr hinsawdd i leihau allyriadau yn ystyrlon ac yn bellgyrhaeddol?

Rwy'n arweinydd thema ar gyfer y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasolbuddsoddiad 5 mlynedd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Rydw i hefyd yn weithgar yng Nghanolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i Newid Hinsawdd,ac yn awdur y Lancet Countdown on Health and Climate ChangeRwy'n cyd-olygu un o'r parthau pwnc ar gyfer y cyfnodolyn WIREs Climate Change.

Peter Davies

Peter Davies

Dechreuais fy ngyrfa yn addysgu cyn canolbwyntio ar bartneriaethau busnes-addysg a materion ehangach yn ymwneud â chynaliadwyedd corfforaethol yn gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.

Cefais OBE ym 1995 am helpu i sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg o dan Enterprise Initiative DTI. Roeddwn yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn Business in the Community UK rhwng 1995 a 2005. Dychwelais adref i Gymru yn 2005 a chefais fy mhenodi’n Gomisiynydd Cymru ac yn Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’r DU, gan roi cyngor annibynnol i Lywodraethau Cymru a’r DU. 

Ar ôl i Gomisiwn y DU gau, cefais fy mhenodi gan Lywodraeth Cymru yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy ym mis Ebrill 2011. Chwaraeais ran flaenllaw yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), yn enwedig trwy arwain y sgwrs genedlaethol ar “Y Gymru a Garem”. Fe wnes i roi'r gorau i'r rôl hon ym mis Mawrth 2016 pan benodwyd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol fel y'i sefydlwyd gan y Ddeddf. Cefais fy mhenodi hefyd i fod yn gadeirydd annibynnol cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2011, a bues yn y rôl hon hyd at fis Mawrth 2016.

Rydw i wedi ymgymryd ag ystod o brosiectau ymgynghori er 2005 gan gynnwys fel ymgynghorydd i Elusennau'r Tywysog yng Nghymru ac i raglen ymchwil cyfrifoldeb corfforaethol Canolfan Moeseg St James yn Awstralia.

Bûm yn chwarae rhan flaenllaw yn sefydlu'r Sefydliad Cynaliadwyedd ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, lle mae gen i rôl gysylltiedig fel Athro Ymarfer. Mae fy mhortffolio prosiectau presennol bellach yn canolbwyntio ar weithio i gefnogi cymunedau, dinasyddion a defnyddwyr. Mae'n cynnwys ystod o rolau llywodraethu – cadeirio Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Grŵp Cefnogi Cwsmeriaid Dŵr Cymru ac elusen Size of Wales; bod yn Gyfarwyddwr Ynni Cymunedol Sir Benfro: aelod o Fwrdd BT Cymru, Ceidwad Cymunedol ar gyfer y prosiect cyffrous iawn River Simple; yn ymddiriedolwr yn y Sefydliad Democratiaeth a Datblygu Cynaliadwy ac fy rôl Gysylltiol fel Athro Ymarfer gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Roedd yn anrhydedd derbyn CBE am gyfraniad fy ngwaith at ddatblygiad cynaliadwy ym mis Mehefin 2016.

​A lGellir gweld datganiad hwy yma

Tadhg Mac Intyre

Dr. Tadhg MacIntyre

Seicolegydd Amgylcheddol, Prifysgol Limerick

Mae Tadhg yn seicolegydd amgylcheddol ac mae'n darlithio yn yr Adran Addysg Gorfforol a Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Limerick. Mae'n cydlynu prosiect H2020 GOGREEN ROUTES sy'n hybu iechyd trefol ar draws chwe dinas yn Ewrop. Yn 2019, roedd yn un o gyd-awduron “Physical Activity in Natural Settings: Green and Blue Exercise, ac yn awdur toreithiog ar yr heriau methodolegol i werthuso manteision a sgîl-fanteision atebion sy’n seiliedig ar Natur

Graddiodd Tadhg gyda BA mewn Seicoleg o Goleg Prifysgol Dulyn ac wedi hynny cwblhaodd radd Meistr yno ym 1996. Cafodd ei Ph.D. ei oruchwylio gan yr Athro Aidan Moran yng Ngholeg Prifysgol Dulyn ac roedd y traethawd hir yn archwilio delweddau modur ymhlith arbenigwyr, gan ddefnyddio dull gwybyddiaeth modur.
 
Cyn ymuno ag Adran PESS Prifysgol Limerick yn 2012, roedd Tadhg wedi dysgu ar raglenni MSc. a rhaglenni Meddygaeth Chwaraeon yn UCD.