Adfywio Carriage Drive, cydweithrediad cymunedol

Reviving Carriage Drive

Yr addasiad mawr i newid yn yr hinsawdd sy’n digwydd yma ar Ddyfrffordd Aberdaugleddau yw datblygu canolfan ragoriaeth ynni morol a pheirianneg o’r radd flaenaf yn Noc Penfro, ac mae cefnogaeth y ‘gymuned’ yn hanfodol.

Er bod cefnogaeth gymunedol i'r 1800 o swyddi newydd a ragwelir yn glir, ymhlith trafodaethau ynghylch diweddaru'r porthladd, mae ymchwydd o gefnogaeth leol yn parhau i annog ystyriaeth ar gyfer hanes y safle yn y gorffennol, ac mae’r porthladd yn cytuno. Mae Doc Penfro yn frith o hanes morwrol ac yn aros i gael ei archwilio, mae dyfodol gwyrdd a glas yr iard yn bodoli ochr yn ochr â dwndwr y gorffennol, wedi'i bweru gan hwyliau ac adeiladu llongau yn yr un iard ddociau, maen nhw'n ddau ben i'r un stori. Mae’r Porthladd yn coleddu ei dreftadaeth ac fel detblygwr cyfrifol mae’n gweithio i archwilio stori’r dref wrth iddi symyd ymlaen at y cam nesaf.

Carriage Drive (a elwir hefyd yn lleol fel Y Rhodfa) yw'r hen fynedfa ffurfiol i'r iard y byddai swyddogion y Llynges Frenhinol yn Noc Penfro yn ei defnyddio mewn cerbydau â cheffyl i gael mynediad i'w preswylfeydd, yr adeiladau Sioraidd ar y stryd a elwir bellach yn Y Teras. Er ei fod unwaith yn ofod mawreddog, ffurfiol, erys rhodfa'r coed ond mae llawer o'r gofod o'i amgylch bellach wedi gordyfu i raddau helaeth.  

Iard Doc Penfro

Fel rhan o'r addasiadau i'r porthladd, nododd Porthladd Aberdaugleddau rai ardaloedd cyfagos a fyddai'n elwa o wella treftadaeth ac mae Carriage Drive yn un o'r rhain, ac roeddent am i'r gymuned helpu i ail-lunio'r gofod hwn. Gyda'i gilydd bydden yn cynhyrchu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer defnydd gwell o Carriage Drive, sy'n canolbwyntio mwy ar y gymuned.

Mapio cyfranogol oedd y ffordd resymegol y gallai CCAT hwyluso hyn, er bod cael ein pennau ynghyd dros fap chwyddedig o'r ardal wedi'n harfogi â beiros a nodiadau gludiog allan o'r cwestiwn.

Pan ddechreuodd y prosiect CCAT yn Hydref 2019, roedd ymgynghori â'r gymuned gyda'n gilydd, yn bersonol, mewn lleoliadau lleol yn rhan o'r weledigaeth i raddau helaeth. Roedd cydgysylltu prosiect ynghylch addasu cymunedol i newid yn yr hinsawdd yn ystod y pandemig yn gofyn ein bod ni ein hunain yn addasu i'r norm newydd, gweithio o bell. Ond sut ydych chi'n ymgysylltu ac yn cydweithredu â'r gymuned, heb fynediad i'r gymuned? Yr ateb, ewch yn ddigidol wrth gwrs.

Roedd y gwelliannau a ymrwymwyd iddynt eisoes yn disgyn i dri chategori: Treftadaeth, Mwynderau ac Amgylcheddol.

Pe byddem am i'r gymuned rhannu beth fyddai'n gwella eu profiad o'r gofod, yna roedd angen ffordd arloesol arnom hefyd a fyddai'n caniatáu hyn yn ystod cyfnod pan oedd pawb wedi'u gwahanu oddi wrth ei gilydd. Roedd hwn yn gyfle gwych i ddod â'r technolegau a brofwyd gan CCAT ynghyd mewn cymhwysiad bywyd go iawn.

Fe wnaethon ni brofi gwahanol dechnolegau sydd ar gael trwy ESRI gan gynnwys troshaenu lluniau ddoe a heddiw, caniataodd llinell amser o fapiau hen a newydd, mapiau rhyngweithiol, fideo wedi'i fewnosod, dylunio graffig a'n camera 360 i ni brofi meddalwedd gwneud teithiau, gan alluogi cyfranogwyr i ymweld â'r safle fel a gynlluniwyd yn wreiddiol, er o'u cartrefi eu hunain.

Buom yn gweithio gyda GeoDesign Hub i greu 3 offeryn syml rhyngweithiol, â thema, lle gallai cyfranogwyr fapio lleoliad eu syniadau a'u disgrifio. Mae'r offeryn hwn yn caniatáu i gyfranogwyr bleidleisio dros syniad blaenorol er mwyn arbed gorfod ei ysgrifennu eto drostynt eu hunain, ac ychwanegu at syniadau blaenorol trwy adran sylwadau tebyg i'r rhai a geir yn y cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch weld y canlyniad gorffenedig yma

Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Treftadaeth Doc Penfro i gyflawni'r prosiect. Fe wnaethant ddarparu arbenigedd a mewnwelediad, nifer o ddelweddau o'r iard ddociau dros y blynyddoedd trwy iteriadau amrywiol o ddefnydd, a chronfa o wirfoddolwyr ac aelodau parod, yn llawn syniadau am welliannau i'r gofod.

Chanolfan Treftadaeth Doc Penfro

Nododd ein hymchwil y byddai llawer o'r cyfranogwyr tebygol fel rheol yn llai tueddol o ymgysylltu â'r offer hyn, felly roedd angen i ni liniaru ar gyfer hyn.

Fel partner prosiect, gweithredodd Canolfan Treftadaeth Doc Penfro fel hwb trwy gynnal pwynt cyfranogi cymunedol, gan wneud yr ymgynghoriad yn hygyrch i'r rhai nad oes ganddynt ddyfeisiau gartref trwy ddarparu cyfrifiadur a gwirfoddolwyr wrth gefn i gynorthwyo.

Erbyn i'r ymgynghoriad fynd yn fyw caniatawyd i ni gasglu mewn niferoedd bach wrth gadw at reoliadau COVID-19 y Llywodraeth. Gwahoddwyd rhanddeiliaid i drafod eu syniadau a'u mewnbwn i'r offeryn mapio gyda'i gilydd. Roedd yn well gan rai cyfranogwyr gopïau caled unigol ar gyfer ysgrifennu eu hawgrymiadau ac roedd eraill yn hapus i drafod a mewnbynnu i'r cyfrifiadur.

Poster i hyrwyddo’r fenter

Yn ystod y 3 wythnos yr oedd yr ymgynghoriad ar agor, defnyddiwyd yr offeryn 282 gwaith a chyflwynwyd 490 o syniadau ar wahân. Ac nid yw hyn yn cynnwys 399 pleidlais arall a 40 o sylwadau! Y syniad a awgrymwyd fwyaf oedd Dehongli Treftadaeth, ac yna meinciau a phlanhigion ar gyfer peillio rhywogaethau. 

Y cam nesaf yw cyhoeddi'r canlyniadau hyn yn fwy manwl i wefan y prosiect a'u rhannu'n eang â'r gymuned. Ystyrir pob syniad a byddant yn ffurfio rhan o'r cynlluniau i ddatblygu strategaeth fwy uchelgeisiol ar gyfer dyfodol Carriage Drive gyda’r gymuned yn cymryd rhan bob cam o'r ffordd.