Dr. Karen Foley

Photo of Karen Foley

Roedd gwaith ymchwil cynnar Karen yn ystyried datblygu methodolegau asesu tirwedd a morlun fel adnoddau cynllunio effeithiol. Yn ddiweddarach, canolbwyntiodd ar dirlun brodorol Iwerddon, gan ystyried dewisiadau o dirlun, yr hyn sy'n ysgogi newid mewn tirluniau ac archwilio adnoddau sy'n seiliedig ar sefyllfaoedd er mwyn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid. Canolfannau ymchwil mwy diweddar ar fannau trefol agored, sy'n nodi adnoddau a thechnegau o ddatblygu teipolegau tirlun amlswyddogaethol cadarn mewn dinasoedd sy'n diwallu anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol

Karen oedd un o'r prif anogwyr ar gyfer “Turas”, sef prosiect ymchwil a ariennir gan yr UE sy'n dod â chymunedau trefol a busnesau ynghyd yn ogystal ag awdurdodau lleol ac ymchwilwyr i gydweithio ar ddatrysiadau ymarferol newydd i gael dinasoedd Ewropeaidd mwy cynaliadwy a gwydn. Ariannwyd hyn o dan y Seithfed Raglen Fframwaith, a chafodd wobr ar gyfer ‘Hyrwyddwyr Iwerddon dros Ymchwil yr UE’ ym mis Mehefin 2012. O fewn y prosiect hwn arweiniodd Becyn Gwaith gan astudio atffurfio trefol/diwydiannol, cynllunio defnydd tir a dylunio creadigol sy’n ystyried goblygiadau economaidd-gymdeithasol safleoedd clirio ac yn nodi'r gwahanol wasanaethau ecosystem sydd efallai gan safleoedd a ail-ddefnyddir. Ar hyn o bryd, mae Karen ar Uwch-fwrdd Cynghori “Cysylltu Natur”, un o Gamau Gweithredu Arloesedd Horizon 2020 gwerth €12 miliwn a fydd yn rhoi Ewrop ar flaen y gad yn fyd-eang o ran arloesi a gweithredu Atebion sy'n Seiliedig ar Natur. Mae Cysylltu Natur yn dod â 29 o bartneriaid ynghyd o 16 gwlad yn Ewrop gan gynnwys awdurdodau lleol, cymunedau, partneriaid diwydiannol, cyrff anllywodraethol ac academyddion.