Meddwl yn Fyd-eang. Gweithredu’n Arfordirol.

Tenby

Ni fu erioed yn bwysicach cynnwys cymunedau arfordirol mewn newid yn yr hinsawdd. Mae angen gwelliannau mewn polisi i frwydro yn erbyn effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gymunedau arfordirol bregus. Er mwyn gwella polisi, mae angen ymgysylltu â swyddogion awdurdodau lleol a llunwyr polisi ochr yn ochr â chymunedau.

Mae gwneud newid yn yr hinsawdd yn lleol yn esbonio sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ardaloedd lleol. Mae hyn yn annog newid ymddygiad cadarnhaol oherwydd bod ffocws ar wybodaeth bersonol berthnasol ac ystyrlon (Monroe et al, 2017). Rhaid i ni fod yn ymwybodol o gyflwyno problem heb unrhyw wybodaeth i fynd i'r afael â hi. Mae eco-bryder yn achosi straen ac iselder wrth i bobl deimlo eu bod wedi'u gorlethu gan ganlyniadau newid yn yr hinsawdd. Ystyriwyd bod “anrhagweladwyedd, ansicrwydd ac afreolusrwydd” yn ffactorau sy'n cyfrannu at eco-bryder (Panu, 2020). Felly mae'n ymddangos yn gyfrifol darparu gwybodaeth am gamau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ochr yn ochr â deunyddiau addysgol ar y materion eu hunain.

Gyda'r cefndir hwn, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro wedi creu adnodd addysgol sy'n canolbwyntio ar newidiadau, effeithiau a gweithredoedd newid yn yr hinsawdd yn Sir Benfro: https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/heriau-newid-yn-yr-hinsawdda-chymunedau-arfordirol/Defnyddiwyd yr offeryn ar-lein ArcGIS StoryMaps gan ei fod yn caniatáu rhyngweithio a chynrychiolaeth weledol o faterion lleol perthnasol. Gwelwyd bod defnydd o gynrychiolaeth weledol yn bwysig ar gyfer ymgysylltu â newid yn yr hinsawdd (Monroe et al, 2017).

Addysg

“Education is the most important weapon which you can use to change the world” Nelson Mandela.

Rhaid egluro newid yn yr hinsawdd mewn iaith hygyrch er mwyn i bobl ddeall beth yw'r mater a sut i fynd i'r afael â'r canlyniadau. Dyma oedd nod adran gyntaf y Map Stori. Roedd yn hanfodol cadw'r iaith yn syml, fodd bynnag, darparwyd dolenni o fewn y testun os yw pobl eisiau darganfod mwy. Mae'n ymddangos bod gan bobl ifanc farn besimistaidd o newid yn yr hinsawdd a'r dyfodol ar raddfa fyd-eang (Ojala, 2018). Maent yn poeni am newid yn yr hinsawdd, fodd bynnag, mae bwlch rhwng eu pryder a'u hymgysylltiad (Ojala, 2018). Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd yn ysgolion uwchradd Gwlad Groeg fod myfyrwyr yn deall effeithiau newid yn yr hinsawdd ond eu bod yn cael eu drysu gan atebion ac achosion (Liarakou, Athanasiadis, Gavrilakis, 2011). Roedd yn amlwg nad oedd y myfyrwyr yn deall y wybodaeth wyddonol benodol a achosodd newid yn yr hinsawdd ac roedd hyn yn syfrdanu dilyniant pellach tuag at feddylfryd a gweithredoedd hinsawdd cadarnhaol. Y gobaith yw, trwy gael adnoddau fel y Map Stori hwn, y gall myfyrwyr gael gafael ar esboniadau o ffactorau allweddol newid yn yr hinsawdd.

Figure 1: The beginning of the StoryMap

Effeithiau a Newidiadau

Dyluniwyd ail ran y Map Sori i ddangos yr effeithiau a'r newidiadau yn Sir Benfro. Mae'r rhan hon yn weledol iawn gyda defnydd o ffotograffau lleol i wneud y wybodaeth yn hawdd ei threulio ac yn berthnasol. Edrychwyd ar dri phrif newid; codiad yn lefel y môr, cynnydd yn nifer y stormydd ac asideiddio'r cefnforoedd. Gwnaethpwyd hyn i gadw'r effeithiau'n syml ac yn drosglwyddadwy. Trwy gydol y Map Stori fe'u cadwyd yn yr un drefn a'u hegluro'n glir.

climate change
Ffigur 2: Asidiad Cefnfor – amlygiad o un o effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Mapiau Rhyngweithiol – Newidiadau, Effeithiau a Chamau Gweithredu

Mae mapiau yn adnoddau dysgu gweledol pwerus. Maent yn caniatáu i ddefnyddwyr weld yn weledol lle mae'r newidiadau a'r effeithiau'n digwydd yn eu hardaloedd lleol. Maent hefyd yn caniatáu i newidiadau sy'n digwydd ymhell i gael eu dangos ac yna eu cysylltu â'r ardal leol, er enghraifft toddi’r iâ yn yr Ynys Las. Mae gan y newidiadau a restrir symbolau syml gyda'r nod o gynorthwyo dealltwriaeth. Trwy glicio ar symbol, dangosir y newid ar bwynt penodol ar y map a dangosir gwybodaeth sy'n esbonio'r newid ymhellach, gan gynnwys dolenni i ragor o wybodaeth. Mae'r mapiau rhyngweithiol “Effeithiau” a “Camau Gweithredu” yn dilyn yr un strwythur. Addaswyd y symbolau a'r wybodaeth ar gyfer yr esboniadau o adnodd newid yn yr hinsawdd ar sail cardiau a ddatblygwyd ar gyfer prosiect CCAT gan Alex Cameron-Smith. Defnyddiwyd yr adnodd mewn cymunedau yn Sir Benfro i helpu cymunedau i nodi'r newidiadau, yr effeithiau a'r camau gweithredu pwysicaf ar lefel leol. Mae'r mapiau a'r adnodd cardiau yn enghreifftiau o ddysgu rhyngweithiol sy'n bwysig ar gyfer ymgysylltu, deall a gweithredu (Creutzig, Kapmeier, 2020).

climate change
Ffigur 3: Sgrinlun o “effeithiau’r” map rhyngweithiol

Newid yn yr hinsawdd ac Ecosystemau

Mae'n amlwg bod argyfwng hinsawdd ond mae yna argyfwng bioamrywiaeth difrifol iawn hefyd (Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol, 2019). Nod yr adran hon o'r Map Stori yw egluro pwysigrwydd bioamrywiaeth ac ecosystemau naturiol, yr effeithiau arnynt oherwydd newid yn yr hinsawdd a'u rôl wrth ymaddasu i’r hinsawdd ar yr arfordir. Esbonnir hyn yn y Map Stori gan ddefnyddio twyni tywod ac adlinio a reolir a morwellt. Mae'r adran yn hynod weledol sy'n ceisio cynyddu perthnasedd yr adran i bobl yn Sir Benfro ac felly eu hymgysylltiad â'r pwnc (Nicholson-Cole, 2005).

seagreass
Ffigur 4: Dewiswyd morwellt fel enghraifft o gynefin y gellir ei adfer i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Opsiynau Amddiffyn yr Arfordir a Chymunedau Cynaliadwy

Mae'r Map Stori wedi tynnu sylw at lawer o faterion a fydd yn effeithio ar gymunedau arfordirol bregus. Nod yr adran hon yw egluro cyfeiriad rheolaeth arfordirol eu hardal yn y dyfodol, rhywbeth y gallai llawer o bobl boeni amdano ond ddim yn gwybod ble i ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol. Mae'r adran “Cymunedau Cynaliadwy” yn hysbysu pobl am y termau allweddol: cynaliadwyedd, gwytnwch a bwyd. Mae'n dangos bod gan unigolion, cymunedau a llywodraethau i gyd eu cyfrifoldebau eu hunain i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn codi ymwybyddiaeth am opsiynau peirianneg meddal fel adlinio rheoledig ac adfer twyni tywod sy'n opsiynau hyfyw ar gyfer amddiffyn y môr (Ferreira, et al, 2019).

coastal defences
Ffigur 5: Mae'r Cynlluniau Rheoli Traethlin (SMPs) yn system allweddol a ddefnyddir gan reolwyr arfordirol i ddod o hyd i'r ffordd fwyaf cynaliadwy i amddiffyn yr arfordir. Fe’u hamlygwyd oherwydd efallai nad oedd y cyhoedd yn ymwybodol ohonynt.

Rhesymau Dros Fod yn Brosiectau Cadarnhaol a Lleol

Mae'r adrannau hyn yn sioeau sleidiau cryno byr sy'n arddangos prosiectau lleol allweddol sy'n brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a rhesymau allweddol i fod yn gadarnhaol. Mae'n bwysig gorffen ar nodyn cadarnhaol a chyfeirio pobl at brosiectau a gynhelir yn yr ardal. Bydd PCF yn ychwanegu at yr adran “Prosiectau Lleol” yn barhaus gan brosiectau eraill yn Sir Benfro i hysbysebu'r hyn maen nhw'n ei wneud ac ysbrydoli pobl sy'n dysgu o'r adnodd. Mae'r adran “Rhesymau dros fod yn gadarnhaol” yn edrych ar welliannau cymdeithasol fel peidio â gorfod mynd i'r afael â'r mater ar ei ben ei hun yn ogystal â gwelliannau economaidd fel creu swyddi a buddsoddiad gan y diwydiant adnewyddadwy morol.

A dogfish
Ffigur 6: Mae'r Map Stori yn gorffen ar nodyn cadarnhaol i ysbrydoli pobl i weithredu.
CCAT team
Ffigur 7: Amlygwyd prosiectau lleol, gan gynnwys CCAT. Yna gall pobl sydd â diddordeb estyn allan a darllen mwy gan y sefydliad sy'n cyflwyno'r prosiect.

Nod y Map Stori yw mynd â phobl ar daith newid yn yr hinsawdd. Mae pobl leol sy'n dysgu am effeithiau lleol a newidiadau a achosir gan newid yn yr hinsawdd yn llawer mwy tebygol o ymgysylltu ag ymddygiadau hinsawdd cadarnhaol. Heb fwy o ymgysylltiad cyhoeddus a gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd ni fydd unrhyw newid ymddygiad, mae newid ymddygiad yn rhan bwysig o weithredu hinsawdd ystyrlon ac effeithiol, yn enwedig ar raddfa leol.

Gan Don Harty Myfyriwr lleoliad Prifysgol Caerdydd gyda PCF 2020 - 2021.

Os hoffech chi siarad â ni neu roi adborth i ni am y Map Stori, cysylltwch â ni:

Tim Brew: tim.brew@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Alex Cameron-Smith: alex.cameron-smith@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Rhestr Cyfeiriadau:

Creutzig F, Kapmeier F. 2020. Engage, don’t preach: Active learning triggers climate action. Energy Research & Social Science,Volume 70,2020,101779,ISSN 2214-6296, https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101779.

Ferreira V, Barreira A, Loures L, Antunes D and Panagopoulos T. 2019. Stakeholders’ Engagement on Nature-Based Solutions: A Systematic Literature Review. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/640/pdf 

Liarakou G, Athanasiadis I, Gavrilakis C. 2010. What Greek secondary school students believe about climate change? International Journal of Environmental & Science Education Vol. 6, No. 1, January 2011, 79-98 

Monroe M, Plate R, Oxarart A, Bowers A and Chaves W. 2019. Identifying effective climate change education strategies: a systematic review of the research, Environmental Education Research, 25:6, 791-812, DOI: 10.1080/13504622.2017.1360842

Mckenzie-Mohr, D. 1999. Fostering Sustianable Behvior: An Intorduction to Community-Based Social Marketing. Gabriola Island, BC; New Society Publishers.

Nash N, Whitmarsh L, Capstick S, Thøgersen J, Gouveia V, de Carvalho Rodrigues Araújo R, Harder MK, Wang X and Liu Y (2019) Reflecting on Behavioral Spillover in Context: How Do Behavioral Motivations and Awareness Catalyze Other Environmentally Responsible Actions in Brazil, China, and Denmark? Front. Psychol. 10:788. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00788 

Nicholson-Cole S,2005 Representing climate change futures: a critique on the use of images for visual communication. Computers, Environment and Urban Systems, Volume 29, Issue 3,2005,Pages 255-273,ISSN 0198-9715, https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2004.05.002.

Ojala, Maria. “ECO-ANXIETY.” RSA Journal, vol. 164, no. 4 (5576), 2018, pp. 10–15. JSTOR, www.jstor.org/stable/26798430. Accessed 6 Apr. 2021.

Özdem Y, Dal B, Öztürk N, Sönmez D & Alper U. 2014. What is that thing called climate change? An investigation into the understanding of climate change by seventh-grade students, International Research in Geographical and Environmental Education, 23:4, 294-313, DOI: 10.1080/10382046.2014.946323

Pihkala P. 2020. “Anxiety and the Ecological Crisis: An Analysis of Eco-Anxiety and Climate Anxiety” Sustainability 12, no. 19: 7836. https://doi.org/10.3390/su12197836 

Pihikala P. 2020. “Eco-anxiety and Environmental Education. Sustainability 12. Available at: http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7836/pdf&hl=en&sa=X&ei=x4N1YJGkHqvasQKcj744&scisig=AAGBfm17nsYK4vFuDZ3FR3B1xrAGHr0G5Q&nossl=1&oi=scholarr

Taylor M and Murray J. 2020. ‘Overwhelming and terrifying’: the rise of climate anxiety. The Guardian, 10/2/2020. Available at: https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/10/overwhelming-and-terrifying-impact-of-climate-crisis-on-mental-health

The Chartered Institute of Ecology and Environmental Management. 2019. Climate Emergency and Biodiversity Crisis: Declaration and call to action.  Available at: https://cieem.net/wp-content/uploads/2019/09/Climate-Emergency-and-Biodiversity-Crisis-Declaration-1.pdf 

Wu J, Snell G, Samji H. 2020. Climate anxiety in young people: a call to action. The Lancet Planetary Health, Vol 4, Issue 10, pg e435- e436. DOI: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30223-0 

+ posts