Coed dros Newid Coed Carbon Cymiann Dyfrffordd Aberdaugleddau

home page of the carbon calculator website

Mae'n bleser gan Gymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd lansio Cyfrifiannell Carbon Coed Dyfrffordd Aberdaugleddau. Datblygwyd yr offeryn mewn ymateb i'r awydd lleol sylweddol am y prosiect Cymunedau Arfordirol yn Tyfu Gyda’i Gilydd ac fel ffordd i adeiladu ar lwyddiant y prosiect trwy ddarparu dull defnyddiol i'r gymuned barhau â'u taith i ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.

Yn unol â'r Cwricwlwm i Gymru newydd, mae coed yn cynnig ffynhonnell barhaus o gyfleoedd addysg, y tu mewn a'r tu allan. Yn ystod y prosiect plannu coed manteisiodd ysgolion lleol a grwpiau cymunedol yn llawn ar y gefnogaeth a'r adnoddau sydd ar gael gan sicrhau eu bod yn cael y gorau o'r profiad gydag ysgolion yn derbyn arweiniad a hyfforddiant gan sefydliadau partner Thir Coed a Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Gan dynnu ar arbenigedd gan sefydliadau partner ar ddethol coed brodorol priodol a chydag arweiniad ychwanegol gan Coed Cadw, plannodd y prosiect 1926 o goed brodorol ar hyd Dyfrffordd Aberdaugleddau gyda 12 ysgol a 10 grŵp cymunedol. Datblygwyd y gyfrifiannell fel adnodd addysgol ar gyfer ysgolion a thrigolion lleol, er bod y wybodaeth yn berthnasol i unrhyw le yn y DU.

Er bod canlyniadau uniongyrchol ac amlwg lleihau carbon deuocsid trwy blannu coed fel arfer yn fath o liniaru, mae'r gyfrifiannell hon yn cynnwys ymaddasu a lliniaru. Mae'n gwneud hyn trwy atgyfnerthu'r angen i ymaddasu a rhoi mewnwelediad i ddefnydd ynni ac olion traed carbon unigolyn. Mae hefyd yn pwysleisio'r negeseuon a’r dysgu o'r prosiect - mae'n hanfodol plannu'r goeden iawn yn y lle iawn.

Bydd yr offeryn yn -

  • • cyfrifo faint o garbon sy'n cael ei ddal gan goed sydd eisoes yn bodoli neu goed rydych chi/rydych chi'n bwriadu eu plannu..
  • • bydd hefyd yn dweud wrthych beth mae'r swm cyfatebol o garbon yn cyfateb iddo mewn profiadau cyfarwydd fel teithiau lleol, sgrolio cyfryngau cymdeithasol, berwi'r tegell.
  • • yna bydd yn rhoi enghreifftiau o'r rhywogaethau y bydd eich coed yn darparu cynefinoedd ar eu cyfer..
  • • yn olaf, bydd y dudalen canlyniadau yn eich cyfeirio at rai awgrymiadau ar gyfer lleihau eich ôl troed carbon.

Cynyddodd cyfranogwyr y prosiect eu dealltwriaeth o sut i ddewis coed priodol a chael dealltwriaeth ddyfnach o bwysigrwydd ystyried rôl bioamrywiaeth mewn ymaddasu i newid yn yr hinsawdd am genedlaethau i ddod.

Mae'r gyfrifiannell yn mynd ymlaen i gefnogi ymaddasiadau cymdeithasol ac arferol trwy ddeall y darlun ehangach a ddisgrifir uchod. Mae atal erydiad pridd, creu cysgod, adfer cynefinoedd a chynyddu bioamrywiaeth oll yn helpu i adeiladu gwytnwch mewn systemau naturiol a chymdeithas. Mae'r cyfan yn rhyng-gysylltiedig - mae adfer ecosystem yn bwysig i ddynoliaeth wrth symud ymlaen, a bydd plannu coed yn ein helpu i drosglwyddo i ffordd fwy cynaliadwy o fyw.