Cyfranogiad ieuenctid mewn cynllunio ecogyfeillgar

Fel y nodwyd yn strategaeth ddiwethaf llywodraeth Iwerddon ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn y broses benderfynu, “[w]e often think of children only in their capacity as future adults, with less regard for the contribution they can make to our world during childhood… children and young people are not ‘beings in becoming’, but rather are ‘citizens of today’ with the right to be respected and heard.”[i] Felly sut yn union gall ein ‘dinasyddion ieuengaf heddiw’ leisio eu barn? Fel rhan o brosiect CCAT roeddem am greu cyfle am ddeialog rhwng pobl ifanc a'r oedolion sy'n gyfrifol am wneud y penderfyniadau a fydd yn effeithio'n uniongyrchol arnynt nawr ac yn y dyfodol. Yn ddiweddar, cynhaliodd tîm CCAT a chynllunwyr Cyngor Sir Fingal nifer o weithdai dylunio cyfranogol gyda phobl ifanc o amgylch ardal Aber Rogerstown yn Fingal. Daethpwyd â chyfranogwyr ynghyd i helpu i hysbysu cynllunwyr a llunwyr penderfyniadau yn y Cyngor trwy ddelweddu eu syniadau ar gyfer dyfodol eu hardal leol - pob un yn defnyddio Minecraft.


Minecraft

Mae Minecraft yn fandwagen ffasiynol iawn i neidio arni, wedi'r cyfan pa blatfform arall sy'n cynnig sylfaen defnyddiwr o 126 miliwn o chwaraewyr misol er gwaethaf eu bod yn 11 oed? O gyfrifiaduron personol i Orsafoedd Chwarae a ffonau clyfar i glustffonau VR, mae ganddo hefyd y fantais o weithio ar bron unrhyw ddyfais fodern sydd â sgrin a chysylltiad rhyngrwyd. Mae hyn yn anwybyddu'r ystafell ddosbarth lle mae Minecraft: Argraffiad Addysg wedi'i ymgorffori yn y cwricwlwm fel platfform dysgu ar sail gêm gan addysgwyr mewn dros 150 o siroedd. Mae apêl Minecraft fel offeryn ymgysylltu yn mynd y tu hwnt i'w sylfaen cefnogwyr eang ac ymroddedig, mae ei gryfder go iawn yn ei allu i gynnig (bron) rhyddid creadigol llwyr. Y brif ffordd o chwarae Minecraft yw trwy Ddull Goroesi, mae creadigrwydd a dyfeisgarwch yn cael eu trawsnewid trwy ollwng chwaraewyr i sefyllfa oroesi yn null rhywun Llongddrylliedig/Tyddynwr lle mae'n rhaid iddynt ddioddef byd gelyniaethus a gynhyrchir ar hap gyda dim ond adnoddau prin ar gael iddynt. Rhaid i'r chwaraewr dynnu pob adnodd sydd ei angen a'i ddefnyddio i greu offer ac eitemau sy'n caniatáu mwy o gyfforddusrwydd ac ehangu. Nod eithaf y chwaraewr yw cerfio lle yn eu byd newydd trwy'r broses hon (h.y. mwyngloddio + crefftio = Minecraft). Yn bwysig i ni mae hefyd yn bosibl cael gwared ar elfen oroesi'r gêm i ganolbwyntio'n llwyr ar y greadigaeth, gallwn wneud hyn trwy'r Modd Creadigol. Yn y Modd Creadigol mae gan y chwaraewr adnoddau diderfyn ar gael iddynt ac mae'n anhydraidd i ddifrod, gan ganiatáu iddynt ymreolaeth i greu unrhyw beth y gallant ei ddychmygu.

Y byd go iawn wedi’i ddigideiddio

Mae cynllunwyr trefol wedi harneisio’r rhyddid hwnnw a gynigir gan Minecraft i greu llwyfannau digidol lle gall chwaraewyr fynegi eu gweledigaeth o bethau yn y byd go iawn. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu sawl menter a ddefnyddiodd Minecraft i ennyn diddordeb y cyhoedd â dinasyddiaeth ddigidol a chynllunio trefol mewn sawl ffordd. Mae Geocraft NL Geocraft NL yn sefyll allan fel un prosiect arbennig o uchelgeisiol o ail-greu'r Iseldiroedd i gyd gan gynnwys pob tŷ, adeilad, ffyrdd, afon a choeden. Gall chwaraewyr ymuno a chyfrannu at y broses o harddu a manylu ar y replica hwn. Fel rhan o gydweithrediad rhwng Mojang (y datblygwyr gemau y tu ôl i Minecraft), Microsoft, ac UN-Habitat, mae Block by Block yn brosiect arall sy'n defnyddio Minecraft fel offeryn i roi mwy o lais i gymunedau ledled y byd wrth reoli eu cymdogaethau. Yn agosach at adref, rhyddhaodd Arolwg Ordnans Iwerddon rywfaint o ddata geo-ofodol Gwyddelig ar gyfer Minecraft tra cynhyrchodd Arolwg Ordnans y DU fap Minecraft o BrydainRoedd y prosiectau hyn i gyd yn gynnyrch proses eithaf cymhleth a oedd yn gofyn am drosi data gofodol i fformat sy'n gydnaws â Minecraft.

Cobh o ddata Arolwg Ordnans Iwerddon
Llundain wedi'i ddangos ar fap Minecraft Arolwg Ordnans y DU

Gan ddefnyddio darn o feddalwedd o’r enw FMEaka. Feature Manipulation Engine, gellir trosi a llwytho data fel ffeiliau GIS neu CAD yn Minecraft i'w ddefnyddio mewn unrhyw ffordd sydd ei angen arnom. Yn achos Fingal, roedd angen i ni ail-greu'r ardal o amgylch Aber Rogerstown ac roedd gennym lawer o ddata ar gael inni. Er nad oedd efallai mor uchelgeisiol ag ail-greu Prydain gyfan, gan gyfuno data gofodol ar gyfer pethau fel ffyrdd, dyrchafu a thai gwnaethom atgynhyrchu rhannau o'n hardal astudio i lawr i lefel o fanylion a oedd yn cynnwys pob tŷ ac adeilad!

Ardal astudio gweithdy Minecraft CCAT
Donabate fel y gwelir yn Google Maps
Donabate mewn Minecraft
Rhan o Portrane fel y gwelir yn Google Maps
Portrane mewn Minecraft

Gweithdai CCAT

Ar ôl rhoi galwad allan am bobl ifanc â diddordeb, archebwyd ein gweithdy mewn mater o 3 awr! Gan ddod ynghyd yn rhithwir dros Microsoft Teams, gwnaethom gwrdd â'n chwaraewyr a gosod tasg iddyn nhw ddylunio beth bynnag yr oeddent yn meddwl a fyddai o fudd i'w hardal leol nawr ac yn y dyfodol. Canolbwyntiwyd ar fannau gwyrdd wedi'u hail-lunio a pharciau cyhoeddus, dylunio strydoedd, bioamrywiaeth ac adeiladau cyhoeddus fel ysgolion a chyfleusterau cymunedol. Ar ôl diwrnod o waith caled, cawsom bopeth o lwybrau beic a llwybrau cerdded i barciau sglefrio, coed, meysydd chwarae, caeau, cychod gwenyn, ffermydd gwynt a ffermydd solar.

Gweithdy Minecraft CCAT
Gweithdy Minecraft CCAT
Gweithdy Minecraft CCAT
Gweithdy Minecraft CCAT

Un o'n gwireddiadau uniongyrchol oedd pa mor brofiadol oedd ein chwaraewyr. Nid yn unig roedd ganddyn nhw ddychymyg digon byw i ddylunio eu cyflwyniadau, ond roedden nhw'n arbenigwyr ar wireddu eu creadigaethau mewn lefelau uchel o fanylion. Fel awdurdod lleol, mae'n ofynnol i Gyngor Sir Fingal ymgynghori â'r cyhoedd ar brosiectau datblygu mawr, yn draddodiadol, gwneir hyn trwy wahodd adborth ysgrifenedig neu gynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar ffurf neuadd y dref, mathau o ryngweithio nad ydynt yn aml yn ysbrydoli diddordeb y rhai ieuengaf yn ein cymdeithas. Mae'n amlwg bod ein cyfranogwyr ifanc yn hyfedr wrth ddefnyddio Minecraft fel offeryn i fynegi eu hunain a'u dyheadau ar gyfer y dyfodol mewn ffordd na all mathau mwy cyffredin o ymgynghori eu cynnig bob amser. Fel proses ddelfrydol mae gan Minecraft botensial aruthrol i ganiatáu i bobl ifanc leisio'u barn mewn ffordd ymarferol a diriaethol.

Hwn oedd y cyntaf o nifer o weithdai a oedd yn canolbwyntio ar ddefnyddio Minecraft ar gyfer ymgysylltu a dylunio cyhoeddus, cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter @ccatproject i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

[i] Yr Adran Plant a Materion Ieuenctid (2015) Strategaeth Genedlaethol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc mewn Gwneud Penderfyniadau, 2015 - 2020. Dulyn: Cyhoeddiadau’r Llywodraeth